Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomisk oversikt investering

Økonomisk oversikt - investering Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Rekneskap i fjor
Inntekter        
Sal av driftsmidlar og fast eigedom 2176093 0 0 11501775
Andre salsinntekter 0 0 0 0
Overføringar med krav til motyting 6664670 1000000 1000000 9424223
Kompensasjon for meirverdiavgift 32638479 44230000 42660000 0
Statlege overføringar 6738000 13300000 10800000 6331000
Andre overføringar 1156000 3500000 3500000 5000
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0
Sum inntekter 49373242 62030000 57960000 27261998
Utgifter        
Lønnsutgifter 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0
Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjon 155968384 237952076 220600000 102625079
Kjøp av tenester som erstattar tenesteproduksjon 120200 0 0 66650
Overføringar 33564750 10900000 10300000 22618895
Renteutgifter og kostnader 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum utgifter 189653333 248852076 230900000 125310624
Finanstransaksjonar        
Avdrag på lån 15258092 5500000 5500000 9458092
Utlån 11990000 15000000 15000000 16836211
Kjøp av aksjar og andelar 2025596 2000000 0 1737787
Dekking av tidlegare års udekka 0 0 0 0
Avsett til ubundne investeringsfond 0 0 0 6186959
Avsett til bundne investeringsfond 11483968 0 0 11338518
Sum finansieringstransaksjonar 40757656 22500000 20500000 45557567
Finansieringsbehov 181037747 209322076 193440000 143606193
Dekka slik:        
Bruk av lån 149513311 182380536 177040000 102758904
Sal av aksjar og andelar 0 0 0 27013
Mottekne avdrag på utlån 20478943 10400000 10400000 20145966
Overført frå driftsbudsjettet 494900 2250000 0 16953000
Bruk av tidlegare års udisponert 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 762076 8104581 6000000 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 3721310
Bruk av ubundne investeringsfond 0 6186959 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 9788518 0 0 0
Sum finansiering 181037747 209322076 193440000 143606193
Udekka/udisponert 0 0 0 0