Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt - drift Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Rekneskap i fjor
Driftsinntekter        
Brukarbetalingar 47940072 45270000 45625000 44388412
*Brukarbetalingar for SFO, barnehage, omsorgstenester og liknande.  Meirinntekt samanlikna med budsjett skuldast i hovudsak auka inntekter barnehagar.
Andre sals- og leigeinntekter 82725080 75406000 76862000 82551390
*Kommunale gebyr (VAR), salsinntekter, husleigeinntekter, kostpengar barnehage mm. Størst meirinntekt frå kommunale gebyr. 
Overføringar med krav til motyting 160147012 135922421 150772000 162764296
*Overføring for ressurskrevjande tenester, refusjon sjukeløn, momskompensasjon drift og andre refusjonar frå andre kommunar, fylke, stat og private. Avvik frå budsjett skuldast i hovudsak høgare refusjon sjukepengar og refusjonar for born/gjesteelevar frå andre kommunar.
Rammetilskot 376847482 389312000 391600000 357105228
*Rammetilskotet vart noko lågare enn budsjettert. Årsaka var høgare skattevekst i Klepp samanlikna med landet, samt svikt i skatteveksten for kommunane samla.  Viser og til analysen av rammetilskotet
Andre statlege overføringar 26285507 19628000 20078000 20591766
*Flyktningetilskot og andre statlige tilskot. Flyktningetilskot blei høgare enn budsjettert.
Andre overføringar 5582319 4042000 2742000 4335510
Skatt på inntekt og formue 490669080 480200000 480200000 474417702
Skatteinntektene vart 10 millionar høgare enn budsjettert. Skatterekneskapen vart redusert med 5 millionar i 2014 som følgje av feil i innrapporteringa frå fleire arbeidsgjevarar i 2013. Reelt skulle difor 2013 hatt 5 millionar lågare skatteinntekter og i 2014, 5 millionar høgare. Skatteinntektene for kvar innbyggjar i Klepp er nå omlag 105 % av gjennomsnittet for landet.  Viser og til analysen av skatteinntektene.
Eigedomsskatt 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skattar 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 1190196552 1149780421 1167879000 1146154304
Driftsutgifter        
Lønnsutgifter 623151329 632626345 626934000 597840962
*Lønnsutgiftene vart lågare enn budsjettert.  Årsaka er stram styring i etatane og kritisk vurdering i behov for vikarar. Lønnsutgiftene og sosiale utgifter er 67 % av kommunen sine driftsutgifter i 2014.
Sosiale utgifter 168115346 170673832 172159000 155715148
*Dei sosiale utgiftene er pensjon og arbeidsgjevaravgift.  Premieavviket går inn i desse.
Kjøp av varer og tenester som går inn i tenesteproduksjon 130975706 133806712 117000000 129131521
*Ein større post driftskostnadar vart budsjettert utan separat moms, som gav lågare driftskostnadar (5 mill) i rekneskapen og tilsvarande høgare overføringar for moms.
Kjøp av tenester som erstattar tenesteproduksjon 155131561 146720039 142407000 161602404
*høgare betaling for gjesteelevar i andre kommunar, tilskot til private barnehagar og kjøp av tenester frå andre kommunar (HSO)
Overføringar 79857769 65503000 100840000 79168418
*Medfinansiering Helse Vest, bidrag sosial omsorg, barnevern, Kyrkje, moms mm. Avvik frå budsjett pga høgare bidrag til sosial omsorg og barnevern samt at ein større post driftskostnadar vart budsjettert utan separat moms, som gav lågare driftskostnadar (5 mill) i rekneskapen og tilsvarande høgare overføringar for moms.
Avskrivingar 50657551 0 0 50998831
*Avskrivingane vert ikkje budsjettert. Avskrivingane viser verdifallet på kommunen sine anleggsmiddel.
Fordelte utgifter -24863113 -32531000 -18898000 -29271674
*Teknisk korreksjonspost for fordeling av utgifter internt i kommunen.
Sum driftsutgifter 1183026149 1116798928 1140442000 1145185610
Brutto driftsresultat 7170403 32981493 27437000 968693
Finansinntekter        
Renteinntekter og utbytte 38765485 41304000 41304000 38237121
*Renteinntekter på innskot, sikringsderivat og plasseringar, samt utbytte og rente på ansvarleg lån frå Klepp Energi AS og Lyse Energi AS.  Utbytta vart lågare enn budsjettert. Rentenivået falt i 2014 og vart litt lågare enn budsjettert.
Gevinst på finansielle instrument (omløpsmidlar) 665190 0 0 1717643
*Gevinst finansielle instrument er inntekter knytt til langsiktige finansielle aktiva.
Mottekne avdrag på utlån 0 0 0 0
Sum eksterne finansinntekter 39430675 41304000 41304000 39954763
Finansutgifter        
Renteutgifter og låneomkostningar 25818467 25100000 25100000 22259108
*Renteutgifter på ordinære lån og sikringsderivat.  Renteutgiftene vart omlag som budsjettert. Rentenivået vart litt lågare enn budsjettert. Lån tatt opp tidlegare gav litt høgare renteutgifter enn budsjettert. 1,4 millionar i renteutgifter som skulle vore førte i rekneskapen for 2013 vart førte i 2014.
Tap på finansielle instrument (omløpsmidlar) 152244 0 0 138861
*Tap på finansielle instrument er utgift knytt til langsiktige finansielle aktiva.
Avdrag på lån 54427656 49100000 49100000 45105408
*Som følgje av feil i samband med endring i rentevilkåra på eit lån i Kommunalbanken og endring av låneforvaltar for opplysningsvesenets fond, vart Klepp belasta med omlag 5 millionar meir i avdrag i 2014 enn budsjettert. Det vart og betalt avdrag for eit halvt år på låneopptaket for 2014 som følgje av at lånet blei tatt opp i første halvår. Det var ikkje budsjettert med avdrag på nytt lån.  
Utlån 0 0 0 0
Sum eksterne finansutgifter 80398366 74200000 74200000 67503376
Resultat eksterne finanstransaksjonar -40967691 -32896000 -32896000 -27548613
Motpost avskrivingar 50657551 0 0 50998831
*Avskrivingane vert ikkje budsjettert. Avskrivingane viser verdifallet på kommunen sine anleggsmiddel.
Netto driftsresultat 16860263 85493 -5459000 24418911
Interne finanstransaksjonar        
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 6341941
Bruk av disposisjonsfond 28564555 17948000 24911000 18972966
*Det var i opphavleg budsjett budsjettert med bruk av 14,5 millionar frå flyktningefond samt bruk av 9,2 millionar av disposisjonsfond til dekking av pensjon. Bruk av disposisjonsfond til pensjon vart delvis reversert i 2. tertialrapport. Bruk av flyktningefondet vart omlag 3,2 millionar høgare som følge av auka kostnader og tilskot. I tillegg vart det brukt av overskotsfonda på etatane. Viser til etatane sine oversikter.
Bruk av bundne fond 4368680 2718507 0 4357836
Sum bruk av avsetningar 32933234 20666507 24911000 29672742
Overført til investeringsrekneskapen 494900 2250000 0 16953000
*Det vart i 2. tertialrapport overført driftsmidlar til dekking av eigekapitaltilskot i KLP. Som følge av at ikkje alle løyvingane vart brukte i investeringsrekneskapen vart det ikkje overført ordinære driftsmidlar til investeringsrekneskapen. Det vart overført driftsmidlar til to mindre investeringsprosjekt frå ramma til LU. Viser til oversikta over investeringsprosjekta.
Dekking av tidlegare års reknesk.m. meirforbruk 299118 0 1150000 3267297
Avsett til disposisjonsfond 43443370 18502000 18302000 28762310
*Det var budsjettert med avsetning til flyktningefond og forsikringsfond. I rekneskapen vart det og avsett overskot etatane i samsvar med økonomireglement, samt auka tilskot til flyktningar. Viser til tala for etatane.  
Avsett til bundne fond 5311980 0 0 5408164
Sum avsetningar 49549367 20752000 19452000 54390771
Meirforbruk VAR       -299118
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk 244130 0 0 0
*Rekneskapen vart avslutta med eit mindreforbruk på 244130 som er disponibelt for kommunestyret. Disponering av dette blir gjort i samband med behandling av rekneskapssaka.