Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Balanserekneskap

Oversikt - balanse Rekneskap 2014 Rekneskap 2013
EIGEDELAR    
Anleggsmidlar 2866037067 2627646052
Herav:    
Faste eigedommar og anlegg - Note 6 1506519573 1368601841
Utstyr, maskinar og transportmidlar - Note 6 41912080 38049515
Utlån 225234270 233723212
Konserninterne langsiktige fordringar 0 0
Aksjar og andelar - Note 5 92973161 90947565
Pensjonsmidlar - Note 7 999397983 896323919
Omløpsmidlar 355929233 319622169
Herav:    
Kortsiktige fordringar 69609169 78367134
Konserninterne kortsiktige fordringar 0 0
Premieavvik - Note 7 45156477 30377012
Aksjar og andelar 0 0
Sertifikat 0 0
Obligasjonar 34165866 38133233
Derivat 0 0
Kasse, postgiro, bankinnskot 206997721 172744790
SUM EIGEDELAR 3221966300 2947268221
EIGEKAPITAL OG GJELD    
Eigekapital 854697546 777491501
Herav:    
Disposisjonsfond - Note 2 116593370 102476631
Bundne driftsfond - Note 2 og Note 4  11478913 10563407
Ubundne investeringsfond - Note 2 11939666 11939666
Bundne investeringsfond - Note 2 16384920 14661676
Rekneskapsmessig mindreforbruk 244130 0
Rekneskapsmessig meirforbruk 0 -299118
Udisponert i inv.rekneskap 0 0
Udekka i inv.rekneskap 0 0
Kapitalkonto - Note 1 695895398 635988091
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK Drift 10973528 10973528
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK Invest -8812381 -8812381
Langsiktig gjeld 2205101644 2009735834
Herav:    
Pensjonsforplikting - Note 7 1298239157 1199583013
Ihendehaverobligasjonslån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Andre lån - Note 11 og Note 12 906862487 810152821
Konsernintern langsiktig gjeld 0 0
Kortsiktig gjeld 162167110 160040886
Herav:    
Kassekredittlån 0 0
Anna kortsiktig gjeld 162167110 160040886
Derivater - Note 12 0 0
Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0
Premieavvik 0 0
SUM EIGEKAPITAL OG GJELD 3221966300 2947268221
MEMORIAKONTI    
Memoriakonto 34959966 18077862
Herav:    
Ubrukte lånemidlar 34959966 18077862
Ubrukte konserninterne lånemidlar 0 0
Andre memoriakonti 0 0
Motkonto til memoriakontiene -34959966 -18077862
Økonomiske oversikter    
Oversikt endring arbeidskapital Rekneskap 2014 Rekneskap 2013
OMLØPSMIDLAR    
Endring betalingsmidlar 34252931 -31758070
Endring ihendehaverobl og sertifikat -3967366 11496815
Endring kortsiktige fordringar -8757965 16024562
Endring premieavvik 14779465 147818
Endring aksjar og andelar 0 0
ENDRING OMLØPSMIDLAR (A) 36307064 -4088875
KORTSIKTIG GJELD    
Endring kortsiktig gjeld (B) -2126224 -3391951
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 34180841 -7480826