Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Skaffing og bruk av midlar

Skaffing og bruk av midlar Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Rekneskap i fjor
Skaffing av midlar        
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1190196552 1149780421 1167879000 1146154304
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 49373242 62030000 57960000 27261998
Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar 209422928 234084536 228744000 162886646
Sum skaffing av midlar 1448992723 1445894957 1454583000 1336302948
Bruk av midlar        
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1132368598 1116698928 1099107000 1094186779
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 189653333 248852076 230900000 125310624
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjonar 109672054 96700000 94700000 95535466
Sum bruk av midlar 1431693986 1462251004 1424707000 1315032869
Skaffing - bruk av midlar 17298737 -16356047 29876000 21270078
Endring i ubrukte lånemidlar 16882103 0 0 -28750904
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK Drift 0 0 0 0
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK Invest 0 0 0 0
Endring i arbeidskapital 34180841 -16356047 29876000 -7480826
Avsettingar og bruk av avsettingar        
Avsettingar 60782565 18502000 19452000 54963248
Bruk av avsettingar 43483828 34958047 30911000 33394052
Til avsetting seinare år 0 0 0 299118
Netto avsettingar 17298737 -16456047 -11459000 21270078
Int. overføringar og fordelingar        
Interne inntekter mv 78720061 35071000 19188000 99395312
Interne utgifter mv 78720061 35071000 19188000 99395312
Netto interne overføringar 0 0 0 0

 

Oversikt endring arbeidskapital Rekneskap 2014 Rekneskap 2013
OMLØPSMIDLAR    
Endring betalingsmidlar 34252931 -31758070
Endring ihendehaverobl og sertifikat -3967366 11496815
Endring kortsiktige fordringar -8757965 16024562
Endring premieavvik 14779465 147818
Endring aksjar og andelar 0 0
ENDRING OMLØPSMIDLAR (A) 36307064 -4088875
KORTSIKTIG GJELD    
Endring kortsiktig gjeld (B) -2126224 -3391951
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 34180841 -7480826