Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Utfordringar

Utfordringar i finansforvaltninga 

  • Lågt rentenivå gir lågare renteutgifter på kort sikt. Tilvenning til låge renter kan på sikt gjera økonomien meir sårbar ved renteauke.
  • Lågt rentenivå gir lågare avkasting på innskot og langsiktige finansielle aktiva. Skal ein opprettehalda avkastinga må ein auka risikoen i porteføljen.
  • Finansreglementet har ei grense for rentesikring på 5 år. I dagens marknad er risikoen for renteauke truleg fleire år fram. Investeringane blir finansiert med lån på 20 år og grensa for rentesikring bør aukast for å sikra seg mot oppgang på lengre sikt.
  • Delar av porteføljen for langsiktige finansielle aktiva må slik rammene er no, plasserast på vilkår som gjer dårlegare avkastning enn ordinære bankinnskot. Samla avkasting kan aukast ved at ein ser kort likviditet og langsiktige finansielle aktiva saman.