Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Stresstest

Klepp kommune har ikkje vesentleg finansiell risiko. Stresstest viser eit maksimalt tap på 2,6 millioner.

Stresstesten viser at ein prosent endring i rentenivået vil gje 0,9 millioner i auka rentekostnader i året på kort sikt. Langsiktig finansielle aktiva vil gje eit tap på 1,6 millioner med ein renteendring på 1 prosent og eit børsfall på 30%.

 

Stresstest Klepp kommune pr. 31.12.2014
Aktiva/Passiva Balanse % Balanse mill.kr Endrings parameter Durasjon Beregnet tap mill.kr
Gjeld med p.t./flytande rente 71,0 % 644 1 %   -6,4
Gjeld med fast rente 29,0 % 263      
Samlet bruttogjeld 100 % 907     -6,4
Kapital i VAR kompensert via gebyrar 8,0 % 44 1 %   0,4
Rentekompensasjon frå Husbanken 13,7 % 75 1 %   0,8
Utlån energiselskap 25,5 % 140 1 %   1,4
Utlån husbankmidler/Startlån 15,1 % 83 1 %   0,8
Bankinnskot 37,7 % 207 1 %   2,1
Obligasjonsfond 0 % 0 1 % 1 0,0
Samla utlån, innskot og kompensasjoner 100 % 549 1 %   5,5
Netto renteeksponering   358 1 %   -0,9
Kort pengemarknad 9 % 9 1 % 0,5 0,0
Anleggsobligasjonar 0 0 1 %   0,0
Norske omløpsobligasjonar 78 % 32 1 % 3,0 -1,0
Utanlandske omløpsobligasjoner 0 % 0 1 %   0,0
Fast eigedom 0 % 0 -10 %   0,0
Hedge fond 0 % 0 -20 %   0,0
Norske aksjar 13 % 2 -30 %   -0,6
Utenlandske aksjer 0 % 0 -20 %   0,0
Netto valutaposisjon 0 % 0 -10 %   0,0
Langsiktige finansielle aktiva 100 % 43     -1,6
Samla finansielle aktiva   592      
Mogleg tap vil utgjere:   -2,6