Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Langsiktig gjeld

Lånegjelda auka med 96,8 millioner. Gjennomsnittleg rente var 2,37 %.

Nøkkeltal lånegjeld
Hovudtal Vedtatte rammer 01.01.2014 31.12.2014
Lånevolum (i heile mill.)   810,1 906,9
Tal på lån   71 78
*Dei fleste av låna er i Husbanken. Det er 6 lån i Kommunalbanken, 4 i KLP og 3 i obligasjonsmarknaden. Det vart tatt opp 2 nye investeringslån i 2014 på 76 millionar og 70 millionar. Som følgje av endring i lånevedtaket og avdragsplan var det siste lånet redusert til 47 millioner ved utgangen av året. Det vart tatt opp 2 startlån i Husbanken på tilsaman 29 millionar. I tillegg vart det tatt opp 3 mindre lån i Husbanken til kjøp av bustader.
Bokførte renter hittil i år (i heile mill)   0 25,8
Gjennomsnittleg rente i portefølja   2,80 % 2,37 %
*Rentenivået sank i 2014. Som følgje av rentebindingar vart gjennomsnittleg rente høgare enn markadsrenta.
Gjennomsnittleg flytende rente i portefølja     1,96 %
Pengemarknadsrenta   1,69 %  1,48 %
*Pengemarknadsrenta er 3 månaders nibor rente. Alle flytande lån med unntak av Husbanklåna og eit lån i Opplysningsvesenets fond er knytta til denne.
Differanse eige vikår og pengemarknadsrenten     0,48 %
*Dei fleste flytande låna med lang løpetid har 0,40 % i margin. Samla differanse nokre høgare som følgje av rentefallet i slutten av 2014.
Motpartsrisiko      
Største lånegjevar   Kommunalbanken Kommunalbanken
Største lånegivers del av total gjeld   34,30 % 37,40 %
*Kommunalbanken har vore best på langsiktige lån dei siste åra. Dei har og vunnet konkurransene om dei korte låna i 2014.
Største enkeltlån Maks 25 % 12,20 % 9,26 %
Renterisiko      
*I samla låneportefølje. Netto renterisiko er utrekna i stresstest
Finansielle instrument (i heile mill)   79 78
Finansielle instrumenters andel av total gjeld   9,8 % 8,6 %
*Rentebytteavtalar (SWAP) er brukt for å sikre renta mot endringar på lån med flytande rente. Desse reknast i nøkkeltala saman med fastrenteavtalane på låna.
Andel fastrente Min 20 % 46,70 % 29,00 %
*Finansreglementet legg opp til at delen av gjelda med fastrente skal være mellom 20 og 50 %. Fastrentedelen har vorte redusert i 2014 i samsvar med forventningane om fall i renta.
Andel flytande rente Min 40 % 53,30 % 71,00 %
Gjennomsnittleg durasjon (i heile år) Maks 3 år 0,95 0,71
*Gjennomsnittleg durasjon (rentebindingstid) er redusert som følgje av mindre fastrente og kortare tid til utløp av fastrenteavtalane. Kort durasjon er gunstig nå renta fell.
Lengste rentebindingstid (i hele år) Maks 5 år 4,12 3,38
Refinansieringsrisiko      
Gjenverande løpetid til forfall i gjennomsnitt   13,55 12,1
Andel refinansiering innan 12 måneder   0,0 % 9,70 %
Eit av låna i 2014 vart tatt opp som lån med løpetid 3 månader. Grunnen til dette er likviditet og betre rentevilkår på korte lån. Eit obligasjonslån forfell i desember 2015. Refinansieringsrisikoen vurderast som liten.
Størrelse refinansiering innan 12 måneder   0 88

Motpartsrapport