Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat Etat for skule og barnehage
Indikator (beløp i 1000 kr) 2011 2012 2013 2014
Vedteken budsjettramme 344390 370045 376403 404717
Vedtekne endringar i budsjettramme 1700 400 300 -1759

Etter regjeringsskifte hausten 2014 vart det nokre endringar i statsbudsjettet og som følgje av dette fekk me eit trekk på 1 759.
(Trekk for: Reduksjon makspris foreldrebetaling i barnehage, to barnehageopptak blei ikkje gjennomført, trekk pga. auka kontantstøtte, avvikling kulturskuletilbud i SFO, avvikling frukt og grønt i skulen)

Interne omfordelingar ramme -110 -7200 0 2117

2014: Me fekk auka ramma på grunn av ekstra pensjonskostnader til KLP og overføring til LU (reinhald barnehagar)

Budsjettramme pr 31.12 345980 363245 376703 405075
Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 342351 363746 384179 395530
Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning 3629 -501 -7476 9545

2014: Totalt gjekk etaten med eit samla overskot på 9,5 mill. Av dette har skulane eit overskot på ca. 1.5 mill., barnehagane ca. 3,3 mill. og barnehagesjefen ca. 2,7 mill. Resten av overskotet er frå administrasjonen, PPT, Kulturskulen og Eirik Raude-senteret.

 

Etaten hadde meirinntekter på ca. 17. mill. og det var i hovudsak diverse refusjonar, refusjon frå andre kommunar pga. fosterheimselevar busett i Klepp, høgare foreldrebetaling i barnehage og SFO enn budsjettert, refusjon frå andre kommunar for barn frå andre kommunar som går i private barnehagar i Klepp og overføringar frå kommunen sitt disposisjonsfond og flyktningefond.

 

Meirutgiftene på ca. 7 mill. var diverse driftsutgifter, utgifter til fosterheimselevar i andre kommunar og elevar i privatskular, tilskot til private barnehagar og refusjon til andre kommunar for Kleppbarn som går i private barnehagar i andre kommunar.

 

Totalt sett hadde etaten eit underforbruk på 2,3 % og Etat for skule og barnehage har nå sett av 9,5 mill. til disposisjonsfondet.

Avsetning/bruk av avsetning (-) 3629 -501 -552 9545
Disponible midlar på fond 4543 552 0 9545
Maksimal fondsavsetning ifølgje øk.regl. 11988 12964 13251 14092

 

Økonomisk resultat avdelingar
Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i kr Forbruk i %
2001 Kommunalsjef (Adm) 9 094 9 967 -873 91,2 %
2002 Kommunalsjef (Grunnskule) 11 325 11 504 -179 98,4 %
2003 Kommunalsjef (Vaksenoppl.) 969 970 -1 99,9 %
2101 Bore skule 25 695 26 796 -1 101 95,9 %
2102 Engelsvoll skule 18 288 18 690 -402 97,8 %
2103 Horpestad skule 8 340 8 435 -95 98,9 %
2104 Kleppe skule 31 583 31 431 152 100,5 %
2106 Tu skule 15 372 15 217 155 101,0 %
2107 Vasshus skule 5 110 5 108 2 100,0 %
2108 Orre skule 13 918 13 915 3 100,0 %
2109 Orstad skule 33 163 33 859 -696 97,9 %
2110 Bore ungdomsskule 16 587 16 578 9 100,1 %
2111 Klepp ungdomsskule 30 507 29 886 621 102,1 %
2200 Barnehagesjef 48 792 51 487 -2 695 94,8 %
2201 Borsheim barnehage 7 590 8 140 -550 93,2 %
2202 Kleppe friluftsbarnehage 11 178 11 125 53 100,5 %
2203 Orre barnehage 7 236 7 303 -67 99,1 %
2205 Bore barnehage 5 045 5 402 -357 93,4 %
2206 Storhaug barnehage 12 490 12 844 -354 97,2 %
2207 Orstad naturbarnehage 10 134 10 713 -579 94,6 %
2209 Lyngmarka barnehage 11 348 11 431 -83 99,3 %
2210 Engelsvoll barnehage 10 153 10 102 51 100,5 %
2213 Steingarden barnehage 5 289 5 435 -146 97,3 %
2214 Myrsnibå barnehage 7 351 7 648 -297 96,1 %
2215 Tu barnehage 9 256 9 873 -617 93,8 %
2217 Vasshus barnehage 3 047 3 116 -69 97,8 %
2219 Horpestad barnehage 3 519 3 711 -192 94,8 %
2220 Sørhellet barnehage 10 156 10 298 -142 98,6 %
2401 Ped psyk teneste 5 637 6 238 -601 90,4 %
2701 Kulturskule 4 298 4 417 -119 97,3 %
2801 Eirik Raude-senteret 3 063 3 435 -372 89,2 %