Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Nøkkeltal

Innbyggjarar og brukarar Etat for skule og barnehage
Indikator  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
 Elevtal 2617 2652  2637 2662
 Elevar pr. undervisningsårsverk 12,7 12,6 11,9 12
 Elevar pr. assistentårsverk 76 79,2 75,3 76,2
 Spesialundervisning etter enkeltvedtak 129 164 187 175
 Spesialundervisning etter enkeltvedtak i % 4,9 % 6,2 % 7,1 % 6,5 %
 Elevar i skulefritidsordning (SFO) 535 572 601 609
 Særskilt norskopplæring for minoritetsspråklege elevar 114 105 103 93
 Barnehagetal 1242 1313 1351 1352

  

Eksamenskarakterar
Skriftleg eksamen: 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Time 2013/14 Hå 2013/14
Engelsk  3,6 3,6 3,8 3,8 3,8 3,6
Matematikk  3 2,9 3,1 3,3 3,3 3
Norsk hovudmål  3,3 3,2 3,2 3,3 3,4 3
Norsk sidemål 3,2 3,5 3,5 2,9 3,4 2,8

 

Økonomiske indikatorar barnehage
Indikatorar barnehage 2011 2012 2013 2014 Time 2014 Hå 2014
Dekningsgrader:            
Del barn 1-5 år med barnehageplass 85,8 91,6 91 90,8 86,9 81,1
Del barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggarar 1-2 år 74,8 82,6 80,3 78,3 72,9 59,4
Del barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggarar 3-5 år 93,4 97,4 97,9 99 95,7 94,8
Del barn i komm. bhg. i forhold til alle barn i barnehage 65,3 60,5 60,8 64,9 54,5 83
Del minoritetsspråkl. barn i bhg. i forhold til innvandrarbarn 1-5 år 59,6 72,9 73,4 81,1 70,9 66
Produktivitet:            
Korr. brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 145380 157360 152214 158806 162611 158230
Korr. brutto driftsutg. til komm. barnehager per korr. opph.time (kr) 50 54 51 54 53 56
Utdjupande tenesteindikatorar:            
Del styrarar og ped.leiarar  med godkjent barnehagelærarutdanning 66,2 70 75,4 73,6 79,2 69,5
Del styrarar og ped.leiarar  med godkjent bhg.utdanning, komm. 72,1 75,6 84,1 81,4 79 68,2
Del styrarar og ped.leiarar  med godkjent bhg.lærarutdanning, priv. 56 61,1 61,1 58,8 79,4 75

 

Økonomiske indikatorar skule
Indikatorar skule 2011 2012 2013 2014 Time 2014 Hå 2014
Dekningsgrad:            
Del elevar i  skulane, av komm. Innb. 6-15 år 97,6 96,7 97,5 96,9 95,5 90,1
Del elevar i skulane som får særskilt norskopplæring 4,4 4 3,9 3,5 4,4 2,9
Del elevar i skulane som får morsmålsopplæring     0,6 1,1 0,9 1,1 3 0
Del elevar i skulane som får spesialundervisning 4,9 6,2 7,1 6,6 9,8 6,7
Produktivitet:            
Korr. brutto driftsutg. til skulesektor (202, 215, 222, 223), per elev 89933 97338 99707 103552 104868 105997
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i skulen 1637 1582 1330 1103 851 1784
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i skulen 599 855 413 628 516 320
Brutto driftsutg. til skulefritidstilbod (215), per komm. og priv. brukar 20989 24367 24041 25938 26183 26487
Utdjupande tenesteindikatorar:            
Gjennomsnittleg gruppestorleik, 1.-10.årstrinn 13,8 13,7 13 13,1 14,1 13
Gjennomsnittleg gruppestorleik, 1.-4.årstrinn 13,1 13,2 12,7 12,8 13,9 13,5
Gjennomsnittlig gruppestorleik, 5.-7.årstrinn 12,4 12,4 12,3 13,6 12,8 13,1
Gjennomsnittleg gruppestorleik 8.-10.årstrinn 16,2 15,6 14,1 13,1 15,8 12,4
Del elevar  med dir. overgang fra grunnskule til vidareg. opplæring 97,5 97,4 96,9 98,6 98,7 98,2
Gjennomsnittlege grunnskulepoeng  38,4 38,7 39,6 40 42,3 41,1

 

Økonomiske indikatorar kulturskule
Indikatorar kulturskule 2011 2012 2013 2014 Time 2014 Hå 2014
Netto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per innb. 6-15 år 1294 1391 1488 1592 2404 2021
Korr. brutto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per bruker 14173 15636 16236 19452 16361 17114
Del av elevar i skulealder i kulturskular av alderen 6-15 år 11,2 10,7 10,5 9,9 15,8 12,8

 

Medarbeidarar Etat for skule og barnehage
Indikator  2011 2012 2013 2014
Tal på årsverk 495,2 506,8 512,8 514,5
Tal på tilsette 604 610 610 634
Tal på lærlingar  - - - 15
Sjukefråvær  7,6% 7,2% 6,5% 6,1%