Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Nøkkeltal

Innbyggjarar og brukarar Etat for lokal utvikling
Innbyggjarar og brukarar 2011 2012 2013 2014 Time 2014 Hå 2014
Tal på utlån bibliotek 142543 121886 123329 120993 86430 173749
Samanlikning med bibliotekutlån i Hå er problematisk fordi tala i Hå og omfattar skulebibliotek
Tal på utlån pr innbyggjar 8,2 6,9 6,7 6,5 - -
Tal på utlån pr årsverk tilsette bibliotek 28369 28369 24658 24199 - -
Tal på  besøk bibliotek 60765 70000 60675 65500 97001 176984
Samanlikning besøkstal er problematisk fordi Time og har lokalar til utleige i biblioteket, mens slike lokale ikkje ligg i biblioteket i Klepp
Tal på aktivitetar frivilligsentral ikkje målt ikkje målt 40 40 - 20
Ikkje samanliknbare data for Time 2014
Tal på frivillige 270 267 253 275 70 110
Brukarar tilrettelagt fritid 170 170 170 172 - -
Tal på dei som fekk tilskot ferietur funksjonshemma 58 56 78 58 15 -
Ordning manglar i Hå
Medlemskap idrett ikkje målt 5157 5151 4564 - 5963
Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot - blir oppsummert kvart andre år.
Medlemskap musikk ikkje målt 453 342 297 - -
Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot - blir oppsummert kvart andre år.
Medlemskap lagsarbeid ikkje målt 2449 3007 3007 - 2925
Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot - blir oppsummert kvart andre år.
Tal på nye bustader tatt i bruk 103 158 153 141 223 224
Tal på rammetillatingar byggesak 37 209 85 130 201 135
Tal på igangsettingstillatingar bygg 130 167 199 152 183 172
Tal på søknadar om produksjonstilskot 657 628 620 630 423 923
Stadlege kontrollar ifm produksjonstilskot 36 37 34 31 27 48
Tal på søknadar om regionalt miljøprogram 91 78 59 50 118 166
Tal på arrangement den kulturelle spaserstokken 25 - 15 27 - -
Talet på arrangement seier ingenting om storleik på arrangement, kvalitet eller oppslutning.
Barnearrangement biblioteket 7 5 7 7 - -
Tal på selde billettar off.bading Klepphallen 32604 34007 32487 35575 - -

 

Økonomiske indikatorar Etat for lokal utvikling
Indikator 2011 2012 2013 2014 Time 2014 Hå 2014
Dekkingsgrad og kvalitet:            
Tal på innbyggjarar i kommunen 17746 18227 18485 18741 18306 18528
Dekar jordbruksareal i drift 75236 74812 74608 74973 78731 119200
Dyrka/dyrkbar jord omdisponert (da) 80 70 57 488,5 9 29
Nydyrking (da) 142 94,4 0 48,6 232 500
Samla areal kommunale bygg pr innbyggjar kvm 4,1 4,3 4,3 4,2 4,6 5
Kommunale bustader pr 1000 innb. 12 12 12 13 11 15
Prosent avslag søknad kom.bustad 39 % 45 % 19 % 27 % 32 % 38 %
Besøk i bibliotek pr innbyggjar 3,4 3,8 3,4 3,5 - -
Tal på innb. pr biblioteksårsverk 3549 3645 3697 - - -
Tal på frivillige lag som får tilskot 35 66 62 73 21 41
Produktivitet og prioritering:            
Korr.brutto dr.utg landbruk 1000 kr 2289 2338 2392 2663 2956 1862
Energikostnader pr kvm 113 79 96 97 102 100
Brutto dr.utg pr komm.bustad 46509 49279 54092 54405 83124 37267
Nto dr.utg bibliotek pr innbyggjar 228 244 238 258 317 275
Prosent utg. bibliotek av totale utg 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,6 %
Tilskot til frivillige lag, pr. lag 12686 98848 77403 68466 175381 221756
Årsgebyr avfall 2072 1926 1926 1993 1720 1980
Br.dr.utg til fysisk planlegging pr innb. 371 427 439 480 760 507
Nto dr.utg til komm.eigedomsforvaltn pr innbygg 3603 3504 3443 3576 4483 3706
Nto dr.utg til komm.eiedomsforvaltn i % av totale nto dr.utg 8,6 % 7,9 % 7,3 % 7,6 % 9,3 % 8,1 %
Korr.brutto dr.utg eigedomsforvaltning pr kvm 893 842 832 876 958 763
Km turvegar, stiar og løyper i kommunen 20 20 20 20 48 80

 

Medarbeidarar Etat for lokal utvikling
Indikator  2011 2012 2013 2014
Tal på årsverk 113,3 99,7 103,5 109,5
Tal på tilsette 122 115 119 127
Tal på lærlingar  - - - 0
Sjukefråvær 5,5% 6,6% 6,4% 7,5%