Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat Etat for helse, sosial og omsorg
Indikator (beløp i 1000 kr) 2011 2012 2013 2014
Vedtatt budsjettramme 224487 258129 287274 314944
Vedtekne endringar i budsjettramme 1090 5900 5800 4421
År 2014: Ekstra bevilling i forbindelse med auke på utgifter til medfinansieringa. Tilførte midlar til ein prosjektstilling i rus ved 1.tertial. Skjønnstilskot til innovasjon og fornying
Interne omfordelingar ramme 80 2000 0 4345
Budsjettramme pr 31.12 225657 266029 293074 323710
Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 231846 278666 304901 312055
Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning -6189 -12637 -11827 11655
Avsetning/bruk av avsetning (-) 0 0 0 11655
Disponible midlar på fond 0 0 0 11655

Etaten har hatt auka fokus på bruken av vikarar, seksjonane har hjelpt kvarandre på tvers ved sjukdom ol.
Etaten har halde stillingar vakante for å spara, dette har ikkje gått utover brukargruppa vår, men dette er gjort som eit av tiltaka for å halda kostnadane nede pga stort overforbruk i 2013.
Det at etaten har pengar på disposisjonsfond gir oss eit godt grunnlag for å kunna yte rette og framtidsretta tenester til innbyggarane i handlingsperioden.

Maksimal fondsavsetning ifølgje øk.regl. 8866 10012 11103 13838

 

Økonomisk resultat avdelingar
Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i kr Forbruk i %
3001 Helse- og sos.sjef (Adm) 6 811 7 568 -757 90,0 %
3005 Kommunelege 1 1 565 1 528 37 102,4 %
3100 Helseavdeling 2 115 2 325 -210 91,0 %
3101 Helsestasjon 7 483 8 131 -648 92,0 %
3102 Fysio- og ergoterapi 6 853 8 218 -1 365 83,4 %
3103 Legevakt 4 163 4 981 -818 83,6 %
3104 Psykisk helseteneste 23 720 22 046 1 674 107,6 %
3105 Kleppetunet legesenter -379 96 -475 -394,8 %
3106 Forebygging barn og unge 249 638 -389 39,0 %
3107 Legetenester 11 889 11 751 138 101,2 %
3108 Flyktningetjenesten 843 1 493 -650 56,5 %
3109 Seksjon barnevern 28 230 24 422 3 808 115,6 %
3110 Barnebolig og avlasting 17 822 18 386 -564 96,9 %
3300 Heimetenestene utgår 1.1.14 12 0 12 -
3301 Distrikt 1 16 033 18 787 -2 754 85,3 %
3302 Distrikt 2 11 945 13 286 -1 341 89,9 %
3303 Distrikt 3 10 371 11 061 -690 93,8 %
3304 Dag og aktivitetstilbod 9 738 10 286 -548 94,7 %
3305 Pdere Krohnsvei 5 15 974 15 601 373 102,4 %
3306 Peder Krohnsvei 27 18 369 18 595 -226 98,8 %
3307 Fredtunvegen 8 369 9 311 -942 89,9 %
3308 Fjogstadvegen 9 532 10 649 -1 117 89,5 %
3310 Kleppestemmen barnebolig -132 1 -133 -
3311 Kåsen 4 842 5 105 -263 94,8 %
3312 Kjøpmannsbrotet 5 544 5 893 -349 94,1 %
3313 Distrikt 4 11 608 11 719 -111 99,1 %
3314 Kvardagsrehabilitering 2 500 2 446 54 102,2 %
3400 Kleppheimen 25 0 25 -
3407 2. Etasje Kleppheimen 21 033 20 978 55 100,3 %
3408 3. Etasje Kleppheimen 8 0 8 -
3409 Bokollektivet Kleppetun 13 436 14 095 -659 95,3 %
3500 Administrasjon omsorgsavd -14 894 -14 639 -255 101,7 %
3505 Vaskeri 1 033 1 073 -40 96,3 %
3510 Kjøkken 2 480 3 984 -1 504 62,2 %
3601 Rehabilitering Sirkelen -138 0 -138 -
3602 2. Etg. Sirkelen 13 323 13 074 249 101,9 %
3603 3. Etg. Sirkelen 20 550 21 696 -1 146 94,7 %
3700 Ø-Hjelp interkommunalt 0 0 0 -
3903 NAV/Sosiale utbetalinger 18 915 19 127 -212 98,9 %
3904 Flyktninger 15 0 15 -