Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Nøkkeltal

Innbyggjarar og brukarar Etat for helse, sosial og omsorg
Indikator  2011 2012 2013 2014
Brukarundersøking for bebuarar i sjukeheim       x
Brukarundersøking i Nav       x
Fokus i denne undersøkinga var service, kompetanse og brukarinvolvering 
Tal på brukarar i psykisk helseteneste 166 158 155 154
Tal på brukarar i heimesjukepleien 194 231 301 341
År 2011: brukarane er fordelte på 213 teneste
År 2012: brukarane er fordelte på 259 teneste
År 2013: brukarane er fordelte på 329 teneste
År 2014: brukarane er fordelte på 397 teneste
Tal på brukarar i heimehjelpa 143 156 159 175

År 2011: 108 brukarar i hj.sjukepleia, 35 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 179 teneste
År 2012: 121 brukarar i hj.sjukepleia, 35 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 195 teneste
År 2013: 132 brukarar i hj.sjukepleia, 27 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 198 teneste
År 2014: 151 brukarar i hj.sjukepleia, 24 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 251 teneste

Tal på brukarar i miljøarb.tenesta 64 69 72 67
Utskrivingar av heildøgns bebuarar 236 426 552 419

År 2014: Utskrivingar etter langtidsopphald 64, utskrivingar etter kortidsopphald 355

Tal på brukarar i kvardagsrehab.       80
År 2014: fordelte på 97 teneste

Barn i fosterheim

30 36 35 35

Tal på sosialhjelpsmottakarar

310 320 366 349
Kvalifiseringsprogram     32 32
Fødslar 269 297 276 244
Busette flyktningar   20 26 33
År 2014: 24 av desse blei busette på sjølvstendig grunnlag ihht.avtale med IMDI, og 9 kom på familiegjenforeining
Teke del i introduksjonsprogrammet   43 51 51
År 2014: det blei utbetalt kr 5,7 mill i introduksjonsstønad
Rusvern med vedtak       38

  

Økonomiske indikatorar Etat for helse, sosial og omsorg
Indikatorar 2011 2012 2013 2014 Time 2014 Hå 2014
Dekkingsgrad            
Del av sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 1,7 1,8 2 1,9 2,4 1,6
Del av barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-17 år 3,3 3,4 3,7 3,8 3,8 3,9
Årsverk av helsesøstre pr 10 000 innbyggjarar 0-5 år 42,7 45,4 44,1 ingen tall  ingen tall  ingen tall 
Del av innbyggjarar 67 år og over som er bebuarar på institusjon 3,3 4,4 4,2 3 4,5 6
Har den siste tida fått til ei ynskja utvikling kor fokus er lagt på å gje meir teneste i heimen enn å gje plass på institusjon.
Årsverk fysioterapeutar pr 10 000 innbyggjarar. Funksjon 241 4,5 5,2 5,1 5 4,5 5,8
Sosialhjelpsmottakarar 301 320 366 349 442 291
Prioritering            
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbyggjar 67 år 98547 113131 117546 111307 120729 124100
Avdelingane er blitt meir driftseffektive, meir restriktiv vikarbruk og meir fleksibel bruk av tilsette på tvers av seksjonar. Ingen utgifter til vikar byrå.
Netto driftsutgifter, per innbyggjar 0-17 år, barnevernstenesta. 4991 5780 5521 6160 6363 4806
Netto driftsutgifter til førebygging, helsestasjon og skulehelsetj. Pr innb 0-5 år. 3999 4644 4805 5329 5746 3449
Netto driftsutgifter pr innbyggjar i kroner, pleie og omsorgstenesta. 9096 10732 11561 11285 12755 13054
Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr innbyggjar 20-66 år 2112 2153 2768 2592 2572 1724
Netto driftsutgifter til råd, rettleiing og sos.foreb arb pr innb. 20-66 år 1238 1038 1274 1227 958 514
Produktivitet            
Del av mottakarar med sosialhjelp som hovudinntektskjelde 47,5 47,5 52,7 51,3 39,6 43,3
Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr innbyggjar 20-66 år 2112 2153 2768 2592 2572 1724
Korrigerte brutto driftsutgifter til aktivisering pr innb 67 år og over 7669 7830 7003 8249 10928 10975
I starten av 2014 fekk avdelinga 10 nye plassar. Desse plassane blei gradvis tatt i bruk etterkvart som personell blei tilsett. Dette gir auka bruttodriftsutgifter per innbyggjar samenlikna med fjoråret.
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon pr innb 67 år og over 42769 56334 60153 55555 68417 80239
Er blitt meir driftseffektive, meir restriktiv vikarbruk og meir fleksibel bruk av tilsette på tvers av seksjonar. Ingen utgifter til vikarbyrå. I tillegg kan nedlegging av 8 sengeplassar på rehab.avdelinga også vise igjen i disse tala. Rehab.sengene var litt meir kostbare i drift enn dei andre institusjonssengene pga auka bemanning i avdelinga.
Korrigerte brutto driftsutgifter for heimetj pr innb 67 år og over 68779 73205 74045 74947 66030 66660
Utviklinga har gått mot fleire tenester i heimen. Driftsutgiftene i institusjon har gått ned, og ved å vri fokus mot fleire tenester i heimen vil det vera nærliggjande å tru at driftsutgiftene i heimetenesta ville auka, men dei er nokså stabile. Det kan bety at heimetenesta siste året har drivet meir kostnadseffektivt. Vi har høge utgifter samanlikna med dei andre to kommunane, men ligg lågare på driftsutgifter til institusjon. 
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) 307098 330200 355585 355491 322095 286148
Del av netto driftsutgifter til saksbehandling funksj 244 18 16 14 24,6 28,9 22,7
Kvalitet            
Del av nyfødde med heimebesøk innan to veker etter heimkome Eining: % 95 93 64 99 97 69
Del av årsverk i brukarretta tenester m/ fagutdanning 78 78 80 83 76 82
Del av sosialhjelpsmottakarar 18-24, av innbyggjarar 18-24 år Eining: % ingen tall ingen tall 5,1 5,3 6,7 4,6
Gjennomsnittleg stønadslengd mottakarar 18-24 år Eining: Mnd 4,3 3,7 4,9 4 4,8 4,4
Del av undersøkingar i barnevern med behandlingstid over tre månadar 11,9 21,6 14,7 29 10 19
Stillingar med fagutdanning i barnevern per 1000 barn 0-17 år 2 1,9 2,2 2,1 3,2 2,5

 

Medarbeidarar Etat for helse, sosial og omsorg
Indikator  2011 2012 2013 2014
Tal på årsverk 341,3 357,4 365,9 349,4
Vakante stillingar er ikkje med i desse tala. Om alle stillingsheimlar blir talde, var det 418,1 årsverk ved HSO i 2014. Ved dei andre etatane er vakansane mindre signifikant.
Tal på tilsette 496 556 573 571
Tal på lærlingar  - - - 16
Sjukefråvær  6,7% 7,0% 6,8% 7,5%