Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Spelemidlar

Kven kan søka

Kommunar, idrettslag og samanslutningar kan søka om spelemidlar til:

• nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett.

Anleggseigar har plikt til å halde anlegget ope for allmenn idrettsleg verksemd i 30 år frå anlegget er ferdig.

Føresetnaden for å gje tilskot til rehabilitering av eldre anlegg, er at tiltaket gir betre tilhøve for idrettsutøving og at trongen for rehabilitering ikkje skuldast mangelfull planlegging, feil drift eller dårleg vedlikehald.

• nærmiljøanlegg

Med nærmiljøanlegg blir meint utandørsanlegg eller område for eigenorganisert fysisk aktivitet, hovudsakeleg i tilknyting til bu- og/eller opphaldsområde. Reine reidskapslekeplassar (sandkassar, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utanfor ordninga. Anleggseigar har plikt til å halde anlegget ope i 20 år frå anlegget er ferdig.

Rettleiing

Søknadsskjema, bestemmelsar, informasjonsmateriell og skjema for kostnadsoverslag, driftsplan og rekneskap kan hentast på kulturdepartementet si nettside.

Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning må liggja føre før byggjearbeida starter. Hvis prosjektet er av ein slik art at det skal byggjesaksbehandlast, må det i tillegg leverast eigen søknad til kommunen om det.

Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning

Alle søknader om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning, uansett anleggstype,
må innehalde:
1. Opplysning om anlegget sin plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
2. Utgreiing for universell utforming.
3. Situasjonsplan
4. Behovsoppgåve
5. Enkelt kostnadsoverslag.
6. Foreløpig plan for finansiering og drift av anlegget.
7. Dokumentasjon av anlegget si tilpasning til nabobusetnad og landskapet sin karakter.

Se forøvrig ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".

Bruk gjerne sjekklista for å kontrollera at alle nødvendige vedlegg er med. 

Se også rettleiing om bygging av ulike anlegg.

Spelemiddelsøknad

Søknaden skal sendast inn elektronisk. Årleg søknadsfrist 15. oktober.

Søkjarar plikter å gjere seg kjent med vilkåra knytt til tilskotsordninga: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Prosedyre

Søknaden må fremjast seinast i løpet av kalenderåret etter at anlegget er ferdig. Når søknaden er fullstendig utfylt inkludert aktuelle vedlegg, skal søknaden sendast inn til den kommunen som anlegget ligg i. Dette blir gjort ved at den aktuelle kommunen blir fylt inn i sjølve søknadsskjemaet.

For at eit anlegg skal få tilskot frå spelemidlene, må det vere prioritert i ”Kommunedelplan for fysisk aktivitet”. Det har vore vanleg å justera handlingsdelen i kommunedelplanen ein gong i året som grunnlag for kommunen si prioritering av søknadene om spelemidler. Før hovudutval for lokal utvikling behandler prioriteringa, får Klepp Idrettsråd saka til høyring.

Kommunen behandler søknaden og sender den vidare til fylkeskommunen innan 15. januar kvart år. Det er fylkeskommunen (fylkesutvalet) som avgjer søknaden.

Ny søknad

Søknadsskjema - Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Søknadsskjema - Lokale kulturarenaer

Søknadsskjema - Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter

 

Fornya/gjenteken søknad

Ved fornya søknad (søknad som er innsendt tidligare år, men ikkje innvilga), eller gjenteken søknad (søknad som er delvis innvilga i tidligare år) blir eige søknadsskjema brukt. Det kan visast til tidlegare innsendte vedlegg dersom denne informasjonen framleis er gyldig. Dersom informasjon gitt i tidlegare vedlegg ikkje lenger er gyldig, må nye vedlegg sendast inn. Oppdatert kostnadsoverslag skal alltid leggjast ved søknaden.

 

Søknadsskjema - Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Søknadsskjema - Lokale kulturarenaer

Søknadsskjema - Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter

Rekneskap

Anleggseigar plikter å føre rekneskap i tråd med dei retningslinjer som er fastsett av kulturdepartementet, jf. V-0732 kapittel 4.

Rekneskapsskjema

 

Kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Les meir informasjon om meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg