Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tilskot

Kommunal støtte til kulturarbeid

Tildeling av midler til kulturarbeid vert gjort etter følgjande retningslinjer: 

Retningslinjer for støtte til kulturarbeid i Klepp kommune 

Søknadskjema Søknadsfrist:
Starttilskot Heile året
Driftstilskot kultur- og idrettsforeiningar  1. mars
Vedlikehald av idrettsanlegg 1. mars
Tilskot til verneverdige bygningar 1. mars
Pris for god byggeskikk 1. mars
Utstyr leikeplass 1. april
Investeringar i kulturanlegg (nyanlegg) 1.oktober
Kulturstipend 1. oktober
Idrettsstipend 1. oktober
Inventar og utstyr 1. oktober
Tilskot eliteidrett 1. oktober

Om ein ikkje nyttar dei elektroniske skjema kan ein sende søknaden til postmottaket 

 

Tilskot til andre kulturføremål

Kommunen kan gje støtte til kulturaktivitet som ikkje blir dekka over andre tilskotspostar. Målet med ordninga er å stimulera til utprøving og igangsetting av ny kulturaktivitet, og gjennom dette utvikla kvalitet og mangfold i det samla kulturtilbodet i kommunen og stimulera til at innbyggjarane skal kunne ta del i et bredt spekter av kulturaktivtet av høg kvalitet.

Søknadsfrist: Søknad om støtte kan sendast heile året til postmottaket.

Søknader skal innehalda følgjande:

  1. Skisse/ forklaring om arrangementet det blir søkt tilskot til.
  2. Kostnadsoverslag/ budsjett som viser utgifter og inntekter/ finansiering.
  3. Målgruppe for arrangementet.
  4. Marknadsføring

Kommunal påskjønningar – Idrett- og kulturprestasjonar

Kommunal påskjønning kan bli gitt til einskildpersonar med bustadsadresse i Klepp eller lag registrerte i Klepp som har vunne offisielle Norgesmeisterskap, eller teke medalje i Nordisk, EM, VM eller OL. Påskjønning gjeld for junior (året ein fyller 16), senior og veteran.

Meldeskjema Frist 1. desember

Kulturpris og Frivilligpris

Innmeldingsfrist for aktuelle kandidatar er 1. oktober

Framlegg om kandidatar kan sendes til kulturavdelingen

Spelemidlar

Informasjon om spelemidlar  Søknadsfrist 1. oktober      

Private tilskot

Midler frå Sparebankstiftelsen Klepp til almennyttige formål            
Sparebankstiftelsenklepp    Søknadsperiode 1:  1.mars til 30.april
                                            Søknadsperiode 2:  1.september til 31.oktober

Gjensidigestiftelsen             Frist 15. september

Momskompensasjonsordninga

Frivillege lag og organisasjonar kan søkje lotteri- og stifelsestilsynet om momskompensasjon.  
Les meir om ordninga her

Ledsagerbevis

Følgjekort/ledsagerbevis - for personar med nedsatt funksjonsevne. 

Personar med funksjonsnedsetjing, som har behov for å kunne delta på ulike kultur- og fritidsarrangement kan, etter søknad få tilstedt følgjekort/ledsagerbevis.
Ordninga fungerer slik: Eigaren av kortet betaler gjeldande billettpris, mens følgjeperson/ledsager går gratis. 
Ordninga er avgrensa til dei arrangement, kulturinstitusjonar m.m. som har akseptert ordninga med følgjekort/ledsagerbevis. Ordninga gjeld ikkje for personar som har fått nedsatt funksjonevne etter fylte 60 år.

Søknadsskjema ledsagerbevis  Søknad heile året

Følgjeperson til ferietur

Søknandsskjema og retningslinjer for følgjeperson til ferietur  Søknadsfrist 1. mars

Tone Michelle Rønningsen, kultur- og fritidskonsulent

E-post: tmr@klepp.kommune.no

Tlf: 404 36 248

Oddvar B. Høyland, idrettskonsulent

E-post: oddvar.b.hoyland@klepp.kommune.no

Tlf: 957 64 977

Else Havik, fritidskonsulent tilrettelagt fritid

E-post: Else.havik@klepp.kommune.no

Tlf: 51 42 98 67