Visjon og verdiar

 
 
Visjon og verdier
Klepp kommunes visjon:   Barna vår framtid
Verdisett:
  • Romsleg og robust
  • Aktiv og trygg
  • Bruk og berekraft
 

Visjon og verdiar er vedtekne i samband med kommuneplan for Klepp 2006-2017. Kommunen sin visjon og verdiane skal leggjast til grunn i dei planar og tiltak kommunen sett i verk.

Klepp har eigne etiske retningslinjer for dei som er tilsette i kommunen.