Særheim

Kunngjering av vedteken reguleringsplan

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Klepp kommunestyre i møte den 21.11.2011, sak 67/11, vedteke reguleringsplan for Særheim med tilhøyrande bestemmelsar.

Reguleringsplan 
Reguleringsbestemmelsar
Vedtak i kommunestyret

Melding om vedtak vart kunngjort i Jærbladet den 07.03.12.

Forslag til plan med føresegner var lagt ut til offentleg ettersyn 27.05 – 11.07.11. Offentleg ettersyn vart varsla i annonse i avisa den 27.05.11. Offentlege instansar, grunneigarar og naboar vart varsla med brev datert 26.05.11.

Kommunestyrevedtaket kan klagast til Fylkesmannen i Rogaland innan tre veker frå kunngjeringsdato. Eventuell klage må setjast fram skriftleg og sendast til Klepp kommune. Når det gjeld framsetting av klage vert det vist til kap 6. i forvaltningslova. Kommunen har etter forvaltningslova plikt til å rettleie ved eventuell klage.