Rogaland Landbrukspark, Særheim

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte den  12.04.2011, sak  53/11,  å legge

Reguleringsplan for Rogaland Landbrukspark, Særheim med tilhøyrande bestemmelsar, begge datert 30.03.2011 ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget er ein detaljreguleringsplan som skal legge til rette for vidare utvikling av noverande Rogaland Landbrukspark og fagmiljøet rundt Bioforsk på Særheim.

Alle vedlegg til offentleg ettersyn finn du HER

Merknader/synspunkt kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 11.07.2011.