Revisjon kommunedelplan for Kleppe sentrum 2011

Planforslag

Nytt offentleg ettersyn

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte den 01.03.2011, sak  27/11 å legge kommunedelplan for Kleppe sentrum med tilhøyrande bestemmelsar og retningslinjer til regulering av de enkelte delområdene i planen, alle datert 15.02.2011, ut til offentleg ettersyn. 

Som følgje av offentleg ettersyn i perioden 04.03. – 15.04.2011 kom det krav om ytterlegare dokumentasjon av konsekvensane av revisjonen av kommunedelplanen. Planforslaget blir dermed lagt ut på nytt.

Planforslaget med alle vedlegg kan og sjåast i ekspedisjonen til lokal utvikling på rådhuset.

Merknader/synspunkt kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 31.07.2011.

Saka med sakspapir finn du her:

Utskrift frå møtebok, møte i hovudutval for lokal utvikling 01.03.2011

Plankart, revidert 15.06.2011

Bestemmelsar, revidert 15.06.2011

Planbeskrivelse

ROSanalyser og konsekvensutredning

Merknader til planprogram

Retningslinjer for dei enkelte delområda i planen