Reguleringsplanar

Varsel om regulering
Orstadparken PlanID 3490 Områdetplan
Kleppevarden Vest Endring PlanID 1750 Detaljplan
Kleppe, gnr 1, bnr 424 m.fleire PlanID1710 Detaljplan
Tuftevegen - Orstadbakken PlanID 3460 Detaljplan
Jærvegen 550 PlanID 1700 Detaljplan
Massedeponi Salte PlanID 8180 Detaljplan
Gang- og sykkelveg langs fv 507 Orre-Hå grense PlanID 8170 Detaljplan

 

Offentleg ettersyn
Utviding Kleppestemmen Barnehage PlanID1740 Detaljplan
Kleppe Nord PlanID 1720 Detaljplan
Utvidelse Q-meieriet, PlanId 3480 Detaljplan
Tjøtta B27-B29, PlanID 6270 Områderegulering
Ny kyrkje og gravplass på Klepp PlanID 1620 Detaljplan
Kilehaugen Vest-9/58 og 123 m.fleire PlanID 3470 Detaljplan
Eskervegen 1-5,Tjøtta Sør PlanID 6291 Detaljplan

Sporafjell/Åna-Gruda PlanID 2240

Detaljplan

 

Vedtekne planar
Kleppestemmen endring PlanID 1461 Mindre endring
Riskjellvegen 1- Stasjonsvegen 5 PlanID 1660 Detaljplan
Eskervegen 1 -5, Tjøtta Nord PlanID 6290 Detaljplan
Områdeplan Orstad PlanID 3380 Områdeplan+detaljplan
Turveg Frøylandsvatnet PlanID3440 Detaljplan
Fritidsbebyggelse Sele PlanID 8190 Detaljplan

Kryss Fv44 Jærvn-Fv253 Øknevadvn PlanID 8160

Detaljplan

 

Les meir om saksgang ved regulering