Kleppe Nord PlanId 1720

Varsel om oppstart av detaljplan og planprogram med konsekvensutredning

  • 10.12.2013 kl 09:00 - 17:00

Klepp Prosjektering varsler oppstart av "Detaljregulering for Kleppe Nord, Planid 1720"

Planområdet ligger mellom fylkesveg 44 og Sirkelen og grenser i sør mot Jærhagen. Størstedelen av området er vist som felt 15 i Kommunedelplan for Kleppe sentrum.

Kartutsnitt med planavgrensing

Formålet med reguleringen er å legge til rette for oppføring av bygg til næringsformål. I tillegg planlegges at atkomstvegen til Jærhagen skal forlenges og via ny rundkjøring koples sammen med Olav Hålands veg (vegen nord for Sirkelen) og slik bindes sammen med Jærvegen. Som en følge av utbyggingen planlegges en omlegging av del av Kleppekanalen. Ny tekst!

Planarbeidet kommer inn under FOR 2009-06-26-855 Forskrift om konsekvensutredning. Det er utarbeidet forslag til planprogram for konsekvensutredningen. Planprogram blir lagt ut til høring sammen med oppstatsvarslet.

Samtidig varsles det igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er utarbeidet forslag til reguleringsplan på dette tidspunktet. Forslag til reguleringsplan blir utarbeidet etter at innspill er kommet inn.Alle innspill blir referert og kommentert i saksutredningen til hovedutval for lokal utvikling og kommunestyret, og det er ikke vanlig å gi skriftlig tilbakemelding til den enkelte. Innspill til det forestående reguleringsarbeidet kan sendes innen 11. januar til

Klepp Prosjektering AS, Orstadvegen 112, 4353 Klepp st. eller oddvar@klepp-prosjektering.no

Kopi bes også sendt til Klepp kommune, pb. 25, 4358 Kleppe eller postmottak@klepp.kommune.no