Info Lokal utvikling

Nedenfor finnes lenker til noen av de mest sentrale lover, forskrifter, planer ol til fagfeltet for Hovedutvalg for lokal utvikling. Opplistingen er organisert etter avdelingsstrukturen i Etat for lokal utvikling.

Overordna planer og reguleringsplaner som ikke er vist i opplistinga, finnes under "Aktuelle planer".

Generelt
Politisk delegeringsreglement
Delegeringsreglement for rådmannen
Vidaredelegering frå rådmannen
Internt delegeringsreglement
Økonomi-/delegeringsreglement
Forvaltningsloven
Offentlighetsloven

Stab
Kommuneplan 2010-2021, samfunnsdel, plankart, bestemmelser
Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2005-2016
Energi- og klimaplan
Interkommunal kommunedelplan bybåndet sør
Naturmangfoldloven
Viltloven
Friluftsloven
Reglement for kommunale byggjeprosjekt

Bygnings- og reguleringsavdelingen
Plan- og bygningsloven
Kommunale vedtekter til plan- og bygningsloven

Kommunalteknisk avdeling
Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr
Renovasjonsforskrift
Regler for kommunal overtaking av privat veg i området uten reguleringsplan
Forurensningsloven
Bestemmelser om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker

Landbruksavdelingen
Landbruksplan 2002-2013 (revisjon i 2012)

Jordloven

Konsesjonsloven

Odelsloven

Forskrift om saksbehandling i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven

Forskrift om overføring av myndighet til kommunen, fylkesmannen osv etter same lovar

Regionalplan for landbrukl
 

Fritidsavdelingen

Retningslinjer for tilskot til kulturarbeid

Kulturloven


Bibliotek
Lov om folkebibliotek
Felles biblioteksystem for kommunane Sola, Time og Klepp, herunder
avtale mellom kommunene Sola, Time og Klepp om felles katalog (politisk sak)

Felles lånereglement

Park- og vedlikeholdsavdelingen
Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Tiltaksplanen for 2011
Oversikt over større kommunale bygg