Generell informasjon om avløp

 
Kommunalteknikk
Postboks 25
4358 Kleppe
Tlf. 51429750
Fax: 51429762
 

Om avløpsvatnet

Kommunen sørger for at avløpsvatnet ditt blir ledet bort og renset på en forsvarlig måte før det slippes ut i sjø eller vatn. For største delen av kommunen ledes avløpsvatnet til rensealegget på Bore. Dette renseanlegget tilhører IVAR (interkommunalt vann, avløps og renovasjonsverk) som igjen eies av jærkommunene. På Vik har IVAR et biologisk renseanlegg som tar i mot avløpsvatn fra den sørlige delen av kommunen.
Overvatn (regnvatn og drensvatn) blir ledet til nærmeste elv, sjø eller vatn.

Dekning og prioritet

Regulerte områder er i sin helhet dekket med kommunalt avløpsnett. For spredt bebyggelse er i hovedsak områdene: Orstad, utkanten av Kleppekrossen, Tjøtta, Tu, Laland, Øksnevad, Voll, deler av Bore Vasshus, Skas og Sele delvis dekket med kommunalt avløpsanlegg.

Klepp kommune vil fremover prioritere områdene som har innlandsvassdrag som resipient. Det vil først og fremst bety å kompletere avløpsanleggene i de ovennevnte områdene.

Områdene som har Nordsjøen som direkte resipient vil ikke bli prioritert før eventuellt alle som drenerer til innlandsvassdrag er koblet til det kommunale avløpsnettet. Det vil i tillegg legges vekt på sanering av det kommunale ledningsnettet i de eldste byggefeltene.
 
 
Driftskontrollen

Driftskontrollen for avløpsnettet har overvåkning og til en viss grad fjernstyring over 31 pumpestasjoner.

Anlegget har en loggfunksjon, slik at målte parametre blir lagret i en database. Dataene kan i ettertid bli skrevet ut som tabeller eller kurve slik at for eksempel gangtid for pumper, strømforbruk, nivå i pumpesump osv kan dokumenteres. Dette utløser alarmer dersom pumpene stopper eller det for eksempel renner i overløp.