Natur og biologisk mangfald

 

 

Bloddråpesvermer Havertunge

Bloddråpesvermer på Bore

Havertunge på Reve

Orkideen breiflangre Svaner i Øksnevadtjern

Orkideen breiflangre i bakdynene

Knoppsvaner i Øksnevadtjern


Kommune, fylkeskommune og stat har alle ansvar innan miljøvernforvaltninga. Saman skal dei syta for at mijøet blir forvalta til beste for menneske og natur.

BrunnakkeKlepp kommune har havstrender, kvartærgeologiske forekomstar, våtmarksområde og produktive vassdrag som til dels er av nasjonal- og internasjonal verdi.

Heile kyststrekninga inngår i Jærstrendene landskapsvernområde. Figgjo- og Orrevassdraget er verna mot kraftutbygging. Grudavatn, Alvevatn, Lonavatn, Øksnevadtjørn, Orrevatn og Ergavatn er verna av omsyn til fugleliv og vegetasjon.

Naturvernområda i Klepp og ellers på Låg-Jæren er særmerkte i nasjonal samanheng. I lenkene under kan du lesa og sjå meir om verneområde og natur i desse områda:

Natur i Klepp

Meir om planter og dyr i jærlandskapet (Fylkesmannen sine nettsider)