Hovudutval for lokal utvikling 2007 - 2011
Beskrivelse:

Helge Braut –h er falt frå og 1.vara Reidar Øksnevad er valt til nytt medlem i Hovudutval for lokal utvikling. Tidlegare valde varamedlemmer rykker opp i den nummerorden dei er valde.

Kommunestyresak 42/11, 20.06.11.

 

Kommunestyret sak nr 54/07, 01.10.2007

Kommuneloven av 25. september 1992, nr 107 og lovendring av 1. mars 1997, 1. juli 1999 og 12.12.2006.

* Plan- og bygningslova av 14. juni 1985 nr 77 og lovendring av 5. mai 1995 nr 20.

Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr 23

Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985

Det vert synt til kommunestyresak 5/03 der det vart vedteke endring av nemndstrukturen etter kommunevalet 2003 og kommunestyresak 67/06 om politisk organisering 2007-2011.

Hovudutvalet for lokal utvikling har funksjonane som før valet i 2003 låg til teknisk styre, kultur- og miljøstyret og landbruksnemnda. I tillegg har utvalet funksjonen som vilt- og innlandsfiskenemnd, brannstyre og bibliotekstyre. Det vart ikkje vedteke endring i fagområda til hovudutval for lokal utvikling.

Kommunestyret har i sak 39/03 vedteke delegasjonsreglement for etat for lokal utvikling.

Kommunestyret skal velja ni medlemmer med varamedlemmer for den kommunale valperioden. Minst ein medlem bør vera medlem av formannskapet.

Val av varamedlemmer, § 16 nr 1, ein kan velja eit antal varamedlemmer som tilsvarer kvart parti/gruppe sine medlemmer med eit tillegg av to.

Kommunestyret vel leiar og nestleiar.

Det er krav om minst 40 % representasjon av kvart kjønn. Om valet blir framja som forholdsval, skal kvar liste innehalda namn på minst 40 % frå begge kjønn.

Politikarar som er tilsette i Klepp kommune bør ikkje vera medlem av det hovudutvalet som eigen arbeidsplass høyrer inn under.

Hovudutvalet har innstillingsrett til kommunestyret i ei rekkje saker.

* Rådmannen har koordineringsfunksjon og det administrative ansvaret for kommuneplanlegginga m.m., jf plan- og bygningslova § 9-2, og formannskapet er kommuneplanutval etter plan- og bygningslova § 20-2.Leiar


Madland, Arne - Frp 

Nestleiar


Skartland, Kåre - Krf 

Medlemmer


Olsen, Siri Øksnevad - Frp
Hauge, Elisabeth - Krf
Aartun, Marta - H
Øksnevad, Reidar - H
Sæbø, Arne - V
Grude, Edith - A
Wiig, Andreas - Sp 

Varamedlemmer


Øksnevad, Jan Egil - Frp
Thu, Rita Charlotte - Frp
Gudmestad, Tor Jostein - Frp
Harbo, Leif - Krf
Aabrekk, Magne - Krf
Sele, Gislaug Søyland - Krf
Røysland, Olav - H
Særheim, Odd - H
Reve, Ingrid - V
Løvoll, Arne - V
Skadsem, Unni J - Sp
Byrkjedal, Bodil - A 
9 medlemmer: 16 varamedlemmer:
Fremskrittspartiet:


Arne Madland -frp

Siri Øksnevad Olsen -frp


Kristelig Folkeparti:


Kåre Skartland -krf

Elisabeth Hauge -krf


Høyre:


Marta Aartun -h

Reidar Øksnevad -h


Venstre:


Arne Sæbø -v


Arbeiderpartiet:


Edith Grude -a


Senterpartiet:


Andreas Wiig -sp


Leiar:


Arne Madland -frp


Nestleiar:


Kåre Skartland -krf
Vara Fremskrittspartiet:
  1. Jan Egil Øksnevad -frp
  2. Rita Charlotte Thu -frp
  3. Tor Jostein Gudmestad -frp  Vara Kristelig Folkeparti:
   1. Leif Harbo -krf
   2. Magne Aabrekk -krf
   3. Gislaug Søyland Sele -krf   Vara Høyre:
    1. Olav Røysland -h
    2. Odd Særheim -h
    3. Marit Stiegler -h    Vara Venstre:
     1. Ingrid Reve -v
     2. Arne Løvoll -v     Vara Arbeiderpartiet:
      1. Bodil Byrkjedal-a
      2. Kari Brunes -a      Vara Senterpartiet:
       1. Unni J. Skadsem -sp
       2. Roar Lima Grødeland -sp

        

       Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


       Ansvarlig redaktør:


       Wigdis Bruvik Detlie


       Sist oppdatert:

       08/16/2011 av Karin S Vereide