Klientutval 2007 - 2011
Beskrivelse:

Hovudutval for helse og omsorg sak 5/07, 24.10.07 / Hovudutval for skule og barnehage sak 4/07, 01.11.07:

Kommunestyre 01.10.2007 sak nr 56/07
Alice Kvalvågnes Gjerde -frp har fått fritak jf kommunestyresak 7/09.
Ny medlem Solbjørg Tveit Wiig -sp, jf sak 18/09 i hovudutval for skule og barnehage.

Kommuneloven av 25.09.92 nr 107 og lovendringar av 01.03.97 og 01.07.99
Lov om sosiale tenester av 05.06.1964 nr 2 og lovendringar av 30.03.1984 nr 13 og 13.12.1991 nr 81.
Lov om Barnevern av 17.07.1992 nr. 100
Jf kommunestyret sak 5/03, endring av nemndstrukturen etter kommunevalet 2003.

Klientutvalet er eit underutval av hovudutvalet for levekår, med arbeidsområde for sosialhjelp, førebyggjande barnevern og omsorg.

I kommunestyresak 67/06 om politisk organisering 2007-2011 vart det gjort fylgjande vedtak:

 1. Hovudutval for levekår blir lagt ned.
 2. Det blir oppretta eit hovudutval for helse og omsorg med 9 medlemmer.
 3. Det blir oppretta eit hovudutval for skule og barnehage med 9 medlemmer.
 4. Klientutvalet blir valt slik:

Hovudutvalet for helse og omsorg vel 4 medlemmer inklusive leiar og nestleiar, og varamedlemmer blant sine medlemmer og varamedlemmer, og hovudutval for skule og barnehage vel ein medlem og med varamedlem mellom sine medlemmer og varamedlemmer.

Hovudutval for skule og barnehage vel ein medlem med varamedlem mellom sine medlemmer og varamedlemmer. Det er krav om 40 % kvinnerepresentasjon totalt i utvalet, valet bør derfor koordinerast med hovudutval for helse og omsorg.

Klagesaker, som ikkje skal til statleg klageorgan, går etter første instans til behandling til kommunen si klagenemnd.

Sekretærfunksjonen for klientutvalet vert lagt til etat for helse og sosial v/sosialavdelinga.Leiar


Rosland, Brigt - Frp 

Nestleiar


Braut, Arnfinn - H 

Medlemmer


Lande, Hilde-Gunn - Krf
Aanestad, Asbjørn - Sp
Wiig, Solbjørg Tveit - Sp 

Varamedlemmer


Erga, Eli Sola - H
Grude, Karl E. - A
Bore, Kjartan - Frp
Sele, Gislaug Søyland - Krf
Melstokkå, Torhild H. - SV 
Medlemmer valde av hovudutval for helse og omsorg:


Arnfinn Braut -h
Brigt Rosland -frp
Hilde-Gunn Lande -krf
Asbjørn Aanestad –sp


Leiar: Brigt Rosland -frp
Nestleiar: Arnfinn Braut –h


Medlem valt av hovudutv for skule og barnehage:


Solbjørg Tveit Wiig -sp
Varamedlemmer hovudutval for helse og omsorg:
  1. Eli Sola Erga -h
  2. Karl E. Grude -a
  3. Kjartan Bore -frp
  4. Gislaug Søyland Sele –krf


   


  Varamedlem hovudutval for skule og barnehage:


  Torhild H. Melstokkå -sv

  Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


  Ansvarlig redaktør:


  Wigdis B. Detlie


  Sist oppdatert:

  04/22/2010 av Karin S Vereide