Hovudutval for helse og omsorg 2007 - 2011
Beskrivelse:

Margaret Knudsen -a har fått fritak jf kommunestyresak 46/09.
Ny varamedlem Maria Tjam Eimstad -a jf kommunestyresak 47/09.

Kommunestyre sak nr 55/07, 01.10.07

Kommuneloven av 25.09.92 nr 107 og lovendringar av 01.03.97, 01.07.99 og 15.12.06.

Lov om helsetenesten i kommunane av 19. nov. 1982 nr 66.

Kommunestyret vedtok i sak 5/03 endring av nemndstrukturen etter kommunevalet 2003.

"Hovudutvalet for levekår får funksjonane som tidlegare låg til helse- og sosialstyret og opplæringsstyret. I tillegg får utvalet funksjonen som innkvarteringsstyre og tilflyttingsnemnd."

Kommunestyret har i sak 67/06 vedteke fylgjande politiske organisering for 2007-2011:

 

"Hovudutval for levekår blir lagt ned.

 1. Det blir oppretta eit hovudutval for helse og omsorg med 9 medlemmer.
 2. Det blir oppretta eit hovudutval for skule og barnehage med 9 medlemmer.
 3. Klientutvalet blir valt slik:

  Hovudutvalet for helse og omsorg vel 4 medlemmer inklusive leiar og nestleiar, og varamedlemmer blant sine medlemmer og varamedlemmer, og hovudutval for skule og barnehage vel ein medlem og med varamedlem mellom sine medlemmer og varamedlemmer.

 4. Ein ber om at fullmaktene til hovudutvala blir gjennomgått og tilpassa den nye organiseringa.
 5. Ein ber rådmannen leggja fram ei sak om godtgjersle til dei folkevalde gjeldande frå

oktober 2007. "

Kommunestyret skal velja 9 medlemmer med varamedlemmer til hovudutval for helse og omsorg for den kommunale valperioden. Minst ein medlem bør vera medlem av formannskapet.

Val av varamedlemmer, § 16 nr 1, ein kan velja eit antal varamedlemmer som tilsvarer kvart parti/gruppe sine medlemmer med eit tillegg av to.

Kommunestyret vel leiar og nestleiar.

Det er krav om minst 40 % representasjon av kvart kjønn. Om valet blir framja som forholdsval, skal kvar liste innehalda namn på minst 40 % frå begge kjønn.

Politikarar som er tilsette i Klepp kommune bør ikkje vera medlem av det hovudutvalet som eigen arbeidsplass høyrer inn under.

Hovudutvalet har innstillingsrett til kommunestyret i ei rekkje saker.Leiar


Rasmussen, Torunn Austdal - Frp 

Nestleiar


Aanestad, Asbjørn - Sp 

Medlemmer


Rosland, Brigt - Frp
Thu, Rita Charlotte - Frp
Erga, Eli Sola - H
Braut, Arnfinn - H
Sele, Gislaug Søyland - Krf
Hovland, Torbjørn - Krf
Grude, Karl E. - A 

Varamedlemmer


Refsnes, Jan Egil - Frp
Bore, Kjartan - Frp
Melstokkå, Torhild H. - SV
Friestad, Jan Egil - H
Nese, Ane Mari Braut - H
Ellingsen, Tore - H
Ege, Ragnar - Krf
Knutsen, Kjell - Krf
Lande, Hilde-Gunn - Krf
Seldal, Kate Helen - A
Grude, Åslaug Å. - Sp
Damsgård, Jan Harald - Sp
Eimstad, Maria Tjaum - A 

9 medlemmer:14 varamedlemmer:
Fremskrittspartiet:


Torunn Austdal Rasmussen -frp
Brigt Rosland -frp
Rita Charlotte Thu -frp


Høyre:
Eli Sola Erga -h
Arnfinn Braut -h


 


 

Kristelig Folkeparti:


Gislaug Søyland Sele -krf
Torbjørn Hovland -krf

Arbeiderpartiet:


Karl E. Grude -a
Senterpartiet:


Asbjørn Aanestad -sp


Leiar:
Torunn Austdal Rasmussen -frp


Nestleiar:
Asbjørn Aanestad –sp
Vara Fremskrittspartiet:
  1. Jan Egil Refsnes -frp
  2. Kjartan Bore -frp
  3. Torhild Melstokkå -sv  Vara Høyre:
   1. Jan Egil Friestad -h
   2. Ane Mari Braut Nese -h
   3. Tore Ellingsen -h
   4. Anita Thu -h   Vara Kristelig Folkeparti:
    1. Ragnar Ege -krf
    2. Kjell Knutsen -krf
    3. Hilde-Gunn Lande -krf    Vara Arbeiderpartiet:
     1. Kate Helen Seldal -a
     2. Maria Tjaum Eimstad-a     Vara Senterpartiet:
      1. Åslaug Å. Grude -sp
      2. Jan Harald Damsgård -sp

       
      Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


      Ansvarlig redaktør:


      Wigdis B. Detlie


      Sist oppdatert:

      04/22/2010 av Karin S Vereide