Kontrollutval 2007 - 2011
Beskrivelse:

Sekretariat for kontrollutvalet:
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat, Postboks 583, 4305 Sandnes
e-post: wencke.sissel.olsen.rks@sandnes.kommune.no
Tlf. 51 97 65 92 Mobil 988 06 776

 

Revisor for Klepp kommune:
Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS, tlf 51815600
Postboks 287 Forus, 4066 STAVANGER

Kommunestyre sak nr 53/07, 01.10.2007:

Kommuneloven 25.09.1995 nr 107 § 60 og lovendringar av 01.03.1997, 01.07.1999 og 15.12.2007.

Forskrift om kontrollutval fastsett av Kommunaldepartementet av 13.01.1993, § 2, 4 og 5.

Det vert synt til kommunestyresakene 44/00 og 5/03.

Kontrollutvalet bør veljast i det konstituerande kommunestyremøtet. Valet bør gjerast rett etter val av formannskap.

Kommunestyret skal velja fem medlemmer med varamedlemmer. Minst ein medlem, men helst både leiar og nestleiar, bør vera medlem av kommunestyret.

Val av varamedlemmer, § 16 nr 1, ein kan velja eit antal varamedlemmer som tilsvarer kvart parti/gruppe sine medlemmer med eit tillegg av to.

Kommunestyret skal velja leiar og nestleiar.

Medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalet er utelukka frå val av andre politiske utval og nemnder med avgjerdsrett. Det same gjeld kommunalt tilsette.

Ein bør unngå å velja personar til kontrollutvalet som er i slekt eller svogarskap med tilsette som har leiaransvar i kommunen.

Medlemmene må vera mest muleg uavhengige av den løpande verksemda i kommunen.

Det er krav om minst 40 % representasjon av kvart kjønn.

Kontrollutvalet har innstillingsrett til kommunestyret når det gjeld godkjenning av kommunerekneskapen, skatterekneskapen m.m.

Leiar av kontrollutvalet bør også vera kommunen sin representant i styret for distriktsrevisjonen. Eitt av dei andre medlemmene av kontrollutvalet bør veljast som varamedlem i styret for distriktsrevisjonen.

Valet fylgjer valperioden.

 

 

 Leiar


Hanne Lill Steen 

Nestleiar


Kristian K. Kleppe 

Medlemmer


Arild Børge Skjæveland
Sigrid Lærdal -krf
Reidar B. Thu -a 

Varamedlemmer


Gisle Meling
Conny A. Erga
Reidun Hjelmervik
Bjørn Sæstad
Knut Sigmund Lende 

 

5 medlemmer: 5 personlege varamedlemmer:
Sosialistisk Venstreparti:
Hanne-Lill Steen -sv
Senterpartiet:
Arild Børge Skjæveland -sp
Arbeiderpartiet:
Reidar B. Thu -a
Høyre:
Kristian K. Kleppe -h
Kristelig Folkeparti:
Sigrid Lærdal -krf

Leiar:
Hanne-Lill Steen -sv
Nestleiar:
Kristian K. Kleppe -h
For Hanne-Lill Steen:
Gisle Meling -sv
For Arild Børge Skjæveland:
Conni A. Erga -sp
For Reidar B. Thu:
Reidun Hjelmervik -a
For Kristian Kleppe:
Bjørn Sæstad –h
For Sigrid Lærdal -krf
Knut Sigmund Lende -krf
Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

04/22/2010 av Karin S Vereide