Formannskapet 2007 - 2011
Beskrivelse:

Helge Braut –h er falt frå og dei neste varamedlemmene i partiet rykker opp i den nummerorden dei er valde. Jf kommunelova § 16 punkt 2. Kommunestyresak 42/11, 20.06.11

Kommunestyret sak 49/07, 01.10.07
Kommuneloven av 25.09.92 nr 107 § 8 og lovendringar av 01.03.97, 01.07.99 og 15.12.2006.
Kommunestyret skal velja ni medlemmer med varamedlemmer av og blant medlemmene av kommunestyret.
Kommuneloven har fått ei tilføying til § 38, § 38.a Avtaleval. Dette er ei lovfesting av den praksis som har utvikla seg ved val i kommunar og fylkeskommunar.

Følgjande prinsipp gjeld ved gjennomføring av avtaleval:

Valet skal haldast som forholdsval når minst ein medlem krev det, elles som avtaleval.

Bestemmelsen skal blir omtalt nærare i eit rundskriv får departementet. Dette har kommunane i skrivande stund ikkje motteke.

Val av varamedlemmer, § 16 nr 1, ein kan velgja eit antal varamedlemmer som tilsvarer kvart parti/gruppe sine medlemmer med eit tillegg av to.

Dersom eit medlem eller meir krev forholdsval må ein levere inn listeforslaga i god tid på førehand slik at valtekniske spørsmål kan vera avklart før ein går til val, jf kommneloven § 36,4 note 7.
Ved forholdsval må listeforslaga innehalda minst 40 % av kvart kjønn, så langt det er mulig, jf kommuneloven § 36,2.

Formannskapet er kommuneplanutval etter bygningslova § 20-2.
Formannskapet er økonomiutval, jf kommunestyresak 39/99 og k.sak 67/06.
Formannskapet er klagenemnd og skal behandla klager på enkeltsaker i kommunale organ, som ikkje har eiga klageordning, jf kommunestyresak 5/03 og k.sak 67/06.
Valet fylgjer valperioden som gjeld fram til nytt kommunestyre er konstituert i 2011.

Klepp kommune har hatt direkte val av ordførar jf k. sak 07/07.

I forskrifta for direkteval av ordførar § 21 heiter det:

"Ein direkte valt ordførar i ein kommune tek automatisk sete i formannskapet på kvoten til partiet sitt eller gruppa si.
Dersom vedkommande parti eller gruppe står utan plass i formannskapet, skal den siste plassen i formannskapet fordelast til ordføraren.Ordførar


Lea, Elfin - H 

Varaordførar


Hovland, Torbjørn - Krf 

Medlemmer


Nese, Ane Mari Braut - H
Søyland, Solfrid Guddal - H
Thu, Rita Charlotte - Frp
Madland, Arne - Frp
Friestad, Anne Jorunn D - V
Rolfsen, Sigmund - A
Kraggerud, Hilde - Sp 

Varamedlemmer


Øksnevad, Reidar - H
Aartun, Marta - H
Friestad, Jan Egil - H
Erga, Eli Sola - H
Øksnevad, Jan Egil - Frp
Rosland, Brigt - Frp
Rasmussen, Torunn Austdal - Frp
Olsen, Siri Øksnevad - Frp
Sele, Gislaug Søyland - Krf
Skartland, Kåre - Krf
Ree, Tron - V
Grude, Edith - A
Erga, Einar - A
Wiig, Andreas - Sp
Aanestad, Asbjørn - Sp
Wiig, Solbjørg Tveit - Sp 


Medlemmer:

Varamedlemmer:
Høyre:

Elfin Lea – direktevalt ordførar -h
Ane Mari Braut Nese -h
Solfrid Guddal Søyland -h


Fremskrittspartiet:

Rita Charlotte Thu -frp
Arne Madland -frpKristelig Folkeparti:

Torbjørn Hovland –krf - varaordførarVenstre:

Anne Jorunn D. Friestad -v


Arbeiderpartiet:

Sigmund Rolfsen -a

Senterpartiet:

Hilde Kraggerud -sp
Vara Høyre:
  1. Reidar Øksnevad -h
  2. Marta Aartun -h
  3. Jan Egil Friestad -h
  4. Eli Sola Erga -h


Vara Fremskrittspartiet:
  1. Jan Egil Øksnevad -frp
  2. Brigt Rosland -frp
  3. Torunn Austdal Rasmussen -frp
  4. Siri Øksnevad Olsen -frp


Vara Kristelig Folkeparti:
  1. Gislaug Søyland Sele -krf
  2. Kåre Skartland -krf


Vara Venstre:
  1. Tron Ree -v


Vara Arbeiderpartiet:
  1. Edith Grude -a
  2. Einar Erga -a


Vara Senterpartiet:
  1. Andreas Wiig -sp
  2. Asbjørn Aanestad -sp
  3. Solbjørg Tveit Wiig -sp

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

08/16/2011 av Karin S Vereide