Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Treningskontakt

Kven kan søke?

Har du behov for nokon som kan motivere deg til trening? Treningskontakt er ei form for støttekontakt som tilbyr personleg treningsrettleiing til menneske med psykiske lidingar eller rusproblem.

Treningskontakten kan til dømes vere med på treningssenter, gå turar, jogge og andre typar trening.

Vilkår

  • søkar må vere over 18 år
  • søkar må ha ein psykiatrisk diagnose eller rusmiddelavhengighet
  • søkar må ha eit ønske om å bruke trening og fysisk aktivitet i behandlinga og førebygging av si psykiske liding
  • søkaren sin behandlar ved Jæren DPS må anbefale treningskontakt som behandlingsmetode 
  • personar som er i rusbehandling

Beskriving av tenesta

  • Du får tildelt et visst antall timar per veke. Du og din treningskontakt avtaler kva timane skal innehalde.
  • Det er ofte privatpersonar utan ein spesiell fagbakgrunn som er treningskontaktar.

Pris

Tenesta er gratis

Søk om treningskontakt