Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Sjukeheim/institusjon

Sjukeheimar i Klepp kommune (siden er under revidering)

Kleppetunet Bukollektiv,  Olav Hålandsveg 8, 4351 Kleppe

Skjerma eining for personar med demenssjukdom, med plass til 16 pasientar.

Kontaktinfo:

Telefonnummer til avdelinga: 51 42 96 92 eller 51 42 96 94

Avdelingsleiar Silje Gjessen: 51 42 96 93

 

Kleppheimen 3. etg, Prestevegen 12, 4350 Kleppe

Skjerma eining for personar med demenssjukdom, med plass til 20 pasientar.

Kontaktinfo:

Telefonnummer til avdelinga: 51 42 96 26

Avdelingsleiar Hege Borsheim: 51 42 96 31

 

Sirkelen 3 etg, Olav Hålandsveg 8, 4351 Kleppe

Avdeling for korttid, rehabilitering og langtid, med plass til 24 pasientar.

Kontaktinfo:

Telefonnummer til avdelinga: 51 78 45 05

Avdelingsleiar Britta Pusch: 51 78 45 52

 

Kleppheimen 2 etg., Prestevegen 12, 4350 Kleppe

Avdeling for korttid, langtid og lindrande eining, med plass til 23 pasientar.

Kontaktinfo:

Telefonnummer til avdelinga: 51 42 96 17

Avdelingsleiar Gunn Birkeland Johnsen 51 42 96 21

Akuttopphald i institusjon

Akuttopphald er eit ikkje planlagt opphald i institusjon. Situasjonen som har oppstått er for omfattande for heimesjukepleien, men det er ikkje påkravd med sjukehusinnlegging. 

Vilkår:

 1. Det må foreligge ein akutt fysisk, psykisk eller sosial helsesvikt hos brukar eller ein akutt situasjon i heimen. Som hovudregel skal det etter diagnostisering eliminerast sjukehusinnlegging. Lege og heimesjukepleiar må vurdere innlegging som rett teneste og at det er uforsvarlig å vente til neste møte i inntaksteamet. I spesielle tilfelle kan heimesjukepleiar legge inn utan at lege er kontakta.
 2. Søkar må ha eit akutt behov for observasjon av sjukdomsutvikling og/eller medikamentell behandling.
 3. Søkar må bu eller opphalde seg i Klepp kommune.

Det er ikkje krav om søknad før innlegging.

Avlastingsopphald

Tenesta er lovpålagt og kan gis til personar og familiar som har særleg tyngande omsorgsarbeid for barn, vaksne eller eldre familiemedlemmer.

Foreldre har plikt til å dra omsorg for sine barn. Tenesta vert tildelt der omsorgsoppgåvene klart overstig kva som kan ventast i forhold til andre på same alderstrinn.

Tenesta skal motverke slitasje og redusert livskvalitet hos omsorgspersonar/familiar med særleg tyngande omsorgsarbeid, slik at familierelasjoner, sosialt nettverk og deltaking i arbeidslivet kan oppretthaldast.

Tenesta skal gi moglegheit for regelbunden fritid og ferie, i tillegg til tilgang til vanlege samfunnsgode og aktivitetar. Omsynet til andre familiemedlemmer skal vektleggast.

Avlasting kan gis i privat heim eller i institusjon. Kommunen vurderer kva avlastingstiltak det kan gis tilbod om. Tiltaket blir sett i samanheng med andre hjelpetiltak.

Vilkår:

 1. Den som yter omsorg, må ha så omfattande oppgåver at det er behov for avlasting for at vedkomande skal få nødvendig fritid og ferie.
 2. Når det gjeld barn, må omsorgsoppgåvane gå ut over det som er normalt for barn på same alder.
 3. Søkar må ha same bustadadresse som den som treng omsorg.
 4. Søkar må bu i Klepp kommune

Korttidsopphald

Eit korttidsopphald er eit avgrensa opphald med ei klar målsetting for opphaldet. 

Vilkår:

 • det må føreligge fysiske, psykiske eller sosiale grunnar til at søkar har behov for ein buform som gir heildøgns omsorg og pleie i eit forventa tidsrom
 • søkar må bu i Klepp kommune

Korttidsopphald er også eit tilbod om intensiv omsorg og lindrande behandling i siste fase av livet.

Eigensøknad eller førespurnad frå sjukehus.

Unntak: Dersom søkar har demens/kognitiv svikt, dokumentert manglande samtykkekompetanse, andre forvirringstilstandar, eller er psykisk utviklingshemma, kan den som er oppnemnt som næraste pårørande skrive under på søknaden. Dette unntaket gjeld dersom det ikkje er oppnemnt verje, evt. hjelpeverje med mandat til dette føremål eller i si alminnelegheit.

Pris for korttidsopphold: Se egenbetalingssatser

Langtidsopphald

Langtidsopphald er eit opphald som blir tildelt på bestemt eller ubestemt tid. Tildeling skjer dersom omsorgsbehovet er så stort at tenestene ikkje kan gis i heimen.

Vilkår:

 1. Det må føreligge fysiske, psykiske eller sosiale grunnar til at søkar har behov for ei buform som gir heildøgns omsorg og pleie.
 2. Andre aktuelle hjelpetiltak er utprøvd eller vurdert.

Pris for langtidsopphald

Betaling for langtidsopphald vert utrekna ut på følgende måte:

 • 75 % av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp, fråtrukke eit fribeløp
 • Fribeløpet blir fastsett av departementet, og utgjer for tida 8400 kroner pr. år (pr.01.01.19)
 • 85 % av inntekter ut over folketrygda sitt grunnbeløp, inkludert renteinntekter og anna formuesinntekt.

Les meir om korleis eigenbetalinga vert utrekna: Forskrift om eigenandel for helse- og omsorgstenester kap.1§3

Eigenbetaling  - opplysningar om inntekt

Unntak: Dersom søkar har demens/kognitiv svikt, dokumentert manglande samtykkekompetanse, andre forvirringstilstandar, eller er psykisk utviklingshemma, kan den som er oppnemnt som næraste pårørande skriva under på søknaden. Dette unntaket gjeld dersom det ikkje er oppnemnt verje, ev. hjelpeverje med mandat til dette føremål eller i si alminnelegheit.

Rehabiliteringsopphald

Eit rehabiliteringsopphald er eit tidsavgrensa opphald med ei klar målsetting og tverrfaglege og koordinerte tiltak.

Vilkår:

 1. Det må føreligge eit rehabiliteringspotensiale.
 2. Motivasjon for rehabilitering hos søkar.
 3. Søkar må vere busatt i Klepp kommune.

Pris for korttidsopphold: Se egenbetalingssatser

Vekselopphald

Ved tildeling av vekselopphald gis det tilbod om eit gjentakande opphald i institusjon. Lengde og hyppigheit av vekselopphaldet vert tildelt individuelt.

 Vilkår:

 1. Det må føreligge fysisk, psykisk eller sosial funksjonssvikt
 2. Førebygge behov for langtidsopphald
 3. Søkar må vere busett i Klepp kommune

Søknadsskjema

Søknadsskjema 

Eigenbetalingssatsar

Jæren Øyeblikkelig hjelp

Kommunalt akutt døgntilbod(KAD) er eit samarbeid mellom kommunane Klepp, Gjesdal, Time og Sandnes. Tilbodet er eit alternativ til innlegging på sjukehus. Avdelinga har 12 plassar som er tilgjengelege for kommunen sine innbyggarar døgnet rundt.

Målgruppe:

Målgruppa er pasientar med kjent sjukdom som ved forverring kan få behandling som er avtala på førehand, og der allmenntilstand tilseier at opphald ved Jæren øyeblikkelig hjelp kan vera like godt, eller betre enn innlegging i sjukehus.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes

Telefon: 51 60 77 00

Opningstid: Opent heile døgnet

Kontaktinformasjon for SUS

Tenestekontor

Telefon dagtid: 51 78 44 30

Utenom kontortid: 95 88 44 32

Fax: 51 78 45 80

 

Postadresse

Klepp kommune, Postboks 25, 4358 Kleppe

Merk konvolutten "Søknad HSO"

Sirkelen

Besøksadresse:

Olav Hålands veg 8
4352 Kleppe

Telefon: 51429800

Kleppheimen

Besøksadresse:

Prestevegen 12
4352 Kleppe

Telefon: 51429800

Kleppetunet Bukollektivt

Besøksadresse:

Olav Hålands veg 6
4352 Kleppe

Telefon: 51429800