Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Sjukeheim/institusjon

Besøkande til sjukeheimane

Telefontid er kl 10-15 alle dagar.


Kleppheimen 2. etg 51429617

Kleppheimen 3. etg 51429626

Sirkelen 2. etg 51784555

Sirkelen 3. etg 51784505

 

Reglar for besøk på sjukeheim i Klepp kommune.

 • Sjukeheimane praktiserer besøkskontroll og har derfor låste inngangsdører.
 • Alle som ønsker å besøka sine pårørande skal gjera avtale på førehand.
 • Alle som ønsker å besøka pårørande må vera friske utan teikn på sjukdom.
 • Me anbefaler bruk av munnbind ved besøk.
 • Kommuneoverlegen har bestemt at det ikkje skal vera meir enn to personar på besøk samtidig til ein bebuar. Dette blir strengt praktisert.
 • Besøkstida er inntil ein time.
 • Alle besøkande skal utføra god handhygiene før og etter besøk. 
 • Besøkande skal gå rett til bebuar sitt rom og halda seg der under heile besøket.
 • Besøkande skal halda minst 1 m avstand til andre personar når dei går til og frå rom i sjukeheimen.
 • Besøk kan finna stad ute dersom ver og bebuar sin tilstand gjer det mogleg.
 • Pårørande som har vore utanfor Noreg kan ikkje koma på besøk dei første 10 dagane etter retur til Noreg.
 • Pårørande som er definert som nærkontakt til ein person med påvist covid-19 må også venta i 10 dagar før dei kan koma på besøk.
 • Det er lov å ta med kaffi og mat til den som får besøk. 
 • Besøkande vil bli bedne om å registrera seg med namn og mobilnummer for å letta eventuell smittesporing. Opplysningane blir sletta etter ti dagar. 

Brot på besøksreglar kan utsetja både næraste pårørande og alle andre bebuarar på sjukeheimen for livstrugande covid-19-sjukdom.

Klepp kommune forventar at besøksreglane blir respekterte.

Ved besøk til bebuar med alvorleg sjukdom eller andre spesielle tilhøve vil det framleis bli brukt individuelt skjønn når det gjeld besøk.

NB! Viss du skal besøka ein pasient eller bebuar med sannsynleg eller bekrefta covid-19 gjeld eigne smittevernråd og -rutinar for dette

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/

Grunna koronasituasjonen er det er ikkje mogleg for privatpersonar å leie lokale på institusjon/sjukeheim.

Sjukeheimar i Klepp kommune

Kleppheimen

Kleppheimen er ein av to sjukeheimar i Klepp kommune, og ligg i Prestevegen 12, i Klepp sentrum.

Slik er tenesta

Kleppheimen 2. et. gir tilpasset heildøgns pleie og omsorg til personar med demensdiagnose og der hjelpetiltak i heimen ikkje lenger er nok. Avdelinga har 1 vekselplass og 22 langtidsplassar.

Kleppheimen 3. et. gir tilpasset heildøgns pleie og omsorg til personar med demensdiagnose og der hjelpetiltak i heimen ikkje lenger er nok. Avdelinga har 1 vekselplass og 23 langtidsplassar.

Kleppheimen har totalt 47 heildøgnsplassar som er tilpassa personar med demensdiagnose,

På Kleppheimen kan du for tiden få tenestene langtidsopphold og vekselsopphold.

Slik søkjer du

Du kan søkje om tenesta her

Dette kostar tenestene

Nokre av tenestene er gratis, mens andre har eigenbetaling.

Eigenbetalingssatsar

Kontaktinfo Kleppheimen

Silje Gjessen, mobil 410 60 838

Avdelingsleiar Kleppheimen 2 etg. Prestevegen 12, 4352 Kleppe

Telefonnummer til avdelinga: 51 42 96 17

 

Hege Borsheim, mobil 915 28 126

Avdelingsleiar Kleppheimen 3. etg. Prestevegen 12, 4352 Kleppe

Telefonnummer til avdelinga: 51 42 96 26

 

 

Sirkelen

Sirkelen er ein av to sjukeheimar i Klepp kommune, og ligg i Olav Hålandsveg 8, i Klepp sentrum.

Slik er tenestene

Sirkelen 2. et. har 16 heildøgns korttids-/rehabiliteringsplassar. Plassane er for personar med tidsavgrensa behov for medisinsk behandling, rehabilitering/fysioterapi, pleie og lindrande behandling.

Sirkelen 3. et. gir heildøgns pleie og omsorg til personar som har varig fysisk- og/eller psykisk funksjonssvikt og der hjelpetiltak i heimen ikkje lenger er nok.

Sjukeheimen har 46 rom, fire av desse er dobbeltrom (ektepar-rom).

På Sirkelen kan du få tenestene langtidsopphald, rehabiliteringsopphald, korttidsopphald og vekselsopphald

Slik søkjer du

Du kan søkje om tenester her

Dette kostar tenestene

Nokre tenester er gratis, mens andre har eigenbetaling. 

Eigenbetalingssatsar

 Kontaktinfo Sirkelen

Gunn B. Johnsen, mobil 469 43 784

Avdelingsleder Sirkelen 2. etg.

Telefonnummer til avdelinga:51 78 45 55

 

Britta Pusch, mobil 476 89 472

Avdelingsleder Sirkelen 3. etg.

Telefonnummer til avdelinga: 51 78 45 00

 

Akuttopphald i institusjon

Akuttopphald er eit ikkje planlagt opphald i institusjon. Situasjonen som har oppstått er for omfattande for heimesjukepleien, men det er ikkje påkravd med sjukehusinnlegging. 

Vilkår:

 1. Det må foreligge ein akutt fysisk, psykisk eller sosial helsesvikt hos brukar eller ein akutt situasjon i heimen. Som hovudregel skal det etter diagnostisering eliminerast sjukehusinnlegging. Lege og heimesjukepleiar må vurdere innlegging som rett teneste og at det er uforsvarlig å vente til neste møte i inntaksteamet. I spesielle tilfelle kan heimesjukepleiar legge inn utan at lege er kontakta.
 2. Søkar må ha eit akutt behov for observasjon av sjukdomsutvikling og/eller medikamentell behandling.
 3. Søkar må bu eller opphalde seg i Klepp kommune.

Det er ikkje krav om søknad før innlegging.

Avlastingsopphald

Tenesta er lovpålagt og kan gis til personar og familiar som har særleg tyngande omsorgsarbeid for barn, vaksne eller eldre familiemedlemmer.

Foreldre har plikt til å dra omsorg for sine barn. Tenesta vert tildelt der omsorgsoppgåvene klart overstig kva som kan ventast i forhold til andre på same alderstrinn.

Tenesta skal motverke slitasje og redusert livskvalitet hos omsorgspersonar/familiar med særleg tyngande omsorgsarbeid, slik at familierelasjoner, sosialt nettverk og deltaking i arbeidslivet kan oppretthaldast.

Tenesta skal gi moglegheit for regelbunden fritid og ferie, i tillegg til tilgang til vanlege samfunnsgode og aktivitetar. Omsynet til andre familiemedlemmer skal vektleggast.

Avlasting kan gis i privat heim eller i institusjon. Kommunen vurderer kva avlastingstiltak det kan gis tilbod om. Tiltaket blir sett i samanheng med andre hjelpetiltak.

Vilkår:

 1. Den som yter omsorg, må ha så omfattande oppgåver at det er behov for avlasting for at vedkomande skal få nødvendig fritid og ferie.
 2. Når det gjeld barn, må omsorgsoppgåvane gå ut over det som er normalt for barn på same alder.
 3. Søkar må ha same bustadadresse som den som treng omsorg.
 4. Søkar må bu i Klepp kommune

Korttidsopphald

Eit korttidsopphald er eit avgrensa opphald med ei klar målsetting for opphaldet. 

Vilkår:

 • det må føreligge fysiske, psykiske eller sosiale grunnar til at søkar har behov for ein buform som gir heildøgns omsorg og pleie i eit forventa tidsrom
 • søkar må bu i Klepp kommune

Korttidsopphald er også eit tilbod om intensiv omsorg og lindrande behandling i siste fase av livet.

Eigensøknad eller førespurnad frå sjukehus.

Unntak: Dersom søkar har demens/kognitiv svikt, dokumentert manglande samtykkekompetanse, andre forvirringstilstandar, eller er psykisk utviklingshemma, kan den som er oppnemnt som næraste pårørande skrive under på søknaden. Dette unntaket gjeld dersom det ikkje er oppnemnt verje, evt. hjelpeverje med mandat til dette føremål eller i si alminnelegheit.

Pris for korttidsopphold: Se egenbetalingssatser

Langtidsopphald

Langtidsopphald er eit opphald som blir tildelt på bestemt eller ubestemt tid. Tildeling skjer dersom omsorgsbehovet er så stort at tenestene ikkje kan gis i heimen.

Vilkår:

 1. Det må føreligge fysiske, psykiske eller sosiale grunnar til at søkar har behov for ei buform som gir heildøgns omsorg og pleie.
 2. Andre aktuelle hjelpetiltak er utprøvd eller vurdert.

Pris for langtidsopphald

Betaling for langtidsopphald vert utrekna ut på følgende måte:

 • 75 % av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp, fråtrukke eit fribeløp
 • Fribeløpet blir fastsett av departementet, og utgjer for tida 8400 kroner pr. år (pr.01.01.19)
 • 85 % av inntekter ut over folketrygda sitt grunnbeløp, inkludert renteinntekter og anna formuesinntekt.

Les meir om korleis eigenbetalinga vert utrekna: Forskrift om eigenandel for helse- og omsorgstenester kap.1§3

Eigenbetaling  - opplysningar om inntekt

Unntak: Dersom søkar har demens/kognitiv svikt, dokumentert manglande samtykkekompetanse, andre forvirringstilstandar, eller er psykisk utviklingshemma, kan den som er oppnemnt som næraste pårørande skriva under på søknaden. Dette unntaket gjeld dersom det ikkje er oppnemnt verje, ev. hjelpeverje med mandat til dette føremål eller i si alminnelegheit.

Rehabiliteringsopphald

Eit rehabiliteringsopphald er eit tidsavgrensa opphald med ei klar målsetting og tverrfaglege og koordinerte tiltak.

Vilkår:

 1. Det må føreligge eit rehabiliteringspotensiale.
 2. Motivasjon for rehabilitering hos søkar.
 3. Søkar må vere busatt i Klepp kommune.

Pris for korttidsopphold: Se egenbetalingssatser

Vekselopphald

Ved tildeling av vekselopphald gis det tilbod om eit gjentakande opphald i institusjon. Lengde og hyppigheit av vekselopphaldet vert tildelt individuelt.

 Vilkår:

 1. Det må føreligge fysisk, psykisk eller sosial funksjonssvikt
 2. Førebygge behov for langtidsopphald
 3. Søkar må vere busett i Klepp kommune

Søknadsskjema

Søknadsskjema 

Eigenbetalingssatsar

Jæren Øyeblikkelig hjelp

Kommunalt akutt døgntilbod(KAD) er eit samarbeid mellom kommunane Klepp, Gjesdal, Time og Sandnes. Tilbodet er eit alternativ til innlegging på sjukehus. Avdelinga har 12 plassar som er tilgjengelege for kommunen sine innbyggarar døgnet rundt.

Målgruppe:

Målgruppa er pasientar med kjent sjukdom som ved forverring kan få behandling som er avtala på førehand, og der allmenntilstand tilseier at opphald ved Jæren øyeblikkelig hjelp kan vera like godt, eller betre enn innlegging i sjukehus.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes

Telefon: 51 60 77 00

Opningstid: Opent heile døgnet

Kontaktinformasjon for SUS

Tenestekontor

Telefon dagtid: 51 78 44 30

Utenom kontortid: 95 88 44 32

Fax: 51 78 45 80

 

Postadresse

Klepp kommune, Postboks 25, 4351 Kleppe

Merk konvolutten "Søknad HSO"

Sirkelen

Besøksadresse:

Olav Hålands veg 8
4352 Kleppe

Telefon: 51429800

Kleppheimen

Besøksadresse:

Prestevegen 12
4352 Kleppe

Telefon: 51429800

Kleppetunet Bukollektivt

Besøksadresse:

Olav Hålands veg 6
4352 Kleppe

Telefon: 51429800