Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

 • Language

Startlån og etableringstilskot

Startlån

Kommunalt startlån skal bidra til at personar som har problem med å etablera seg på bustadmarknaden sjølv, skal få moglegheit til å etablera seg i nøkterne og gode bustadar. Det er ingen som har krav på startlån. Kommunen har begrensa med midlar for tildeling av startlån.  

Skjema for startlån

Kven kan søke om startlån?

 • økonomisk varig vanskeligstilte
 • einslege forsørgarar
 • barnefamiliar
 • personar med nedsett funksjonsevne
 • flyktningar

Føresetnad for å få startlån

 • Du må først søke lån i privat bank. Dette må dokumenterast
 • Du må ha høg nok varig fast inntekt til å kunne betene lånet
 • Samla lån på bustaden må vere innafor bustaden sin verdi
 • Lånet vert gitt kun med pant i bustaden

Kva kan du søke startlån til?

 • Kjøp av nøktern bustad som er tilpassa husstanden sitt behov for bustad
 • Refinansiering av dyre bustadlån i spesielle saker, dersom det er fare for å miste bustaden, og det er pant i bustaden 

Startlån kan gis i kombinasjon med

 • Bustadlån/grunnfinansiering i din private bank
 • Grunnlån i Husbanken
 • Eigenkapital
 • Tilskot til etablering til dei mest vanskelegstilte 

 

PRIS

Startlån blir gitt som eit annuitetslån med 20 års nedbetalingstid utan avdragsfri periode og med månadlege terminar. 

Slik søker du om startlån

 1. Fyll ut søknaden om startlån og signer denne: skjema for startlån
 2. Finn fram naudsynt dokumentasjon og legg ved søknaden 
 3. Lever søknaden og dokumentasjon til din lokale bank
 4. Banken vurderer lån til grunnfinansiering ut frå din betalingsevne 
 5. Legg ved kredittrapport/finansieringsbevis til søknaden og send inn til kommunen 
 6. Kommunens saksbehandlar vil vurdera ditt behov for startlån og evt. tilskot ut frå søknad og vedlagt informasjon 
 7. Hugs å legge ved all dokumentasjon. Søknaden kan ikkje behandlast før all dokumentasjon er motteke 

Kommunen samarbeidar med dei lokale bankane. Klepp kommune kan gje deg råd og rettleiing (sjå kontaktinformasjon ovanfor). 

Tilskot til etablering

Enkeltpersonar og husstandar som har varig låg inntekt, og som ikkje er i stand til å betena fullt lån til eigen bustad, kan få tilskot til å etablera seg. På grunn av begrensa med midlar til dette er ordninga sterkt behovsprøvd. Bare dei aller mest vanskelegstilte kan få tilskot. 

Tilskot til tilpasning

Dette er eit tilskot til deg som har ei nedsett funksjonsevne, og som treng økonomisk støtte til å bygge om bustaden for fortsatt å kunne bu der. Familiar med barn med nedsett funksjonsevne har høg prioritet. 

 

Kva kan du få tilpasningstilskot til?

 • Tilpasning av bustaden
 • Fysisk tilrettelegging
 • Oppussing vert ikkje prioritert 
 • Små tiltak kan og søkast om

Kommunen søker Husbanken om midlar, og desse vert vidareformidla. Beløpet kommunen har til disposisjon er avgrensa. 

Husbanken

Les meir om startlån og tilskot på Husbanken sine nettsider:

http://www.husbanken.no/

Rådhuset

Besøksadresse:

Solavegen 1
4352 Kleppe

Posadresse:

Postboks 25
4358 Kleppe

Telefon: 51 42 98 00