Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Koordinerande eining

Er du eller ein av dine nærmaste i ein situasjon der du har behov for langvarige og koordinerte tenester kan du ha rett til å få utarbeidd ein individuell plan.

Koordinerande eining:

 • skal ha oversikt over tenester som eksisterer i Klepp kommune
 • formidle kontakt med dei som er aktuelle for deg
 • er ein stad å vende seg til for deg som mottar tenester, tenesteytarar og samarbeidspartnarar
 • sikre at dei ulike tenestane du får fungerer saman
 • at du får vera med å bestemma kva som er det beste for deg

 Dette kan vera aktuelt for personar:

 • som på grunn av skade eller sjukdom har eit brått fall i evna til å fungera i dagleglivet
 • som treng hjelp frå fleire tenesteområde for å kunne fungera optimalt
 • som har gradvis fall i funksjonsevne over lengre tid
 • med medfødt funksjonssvikt
 • med fysiske, psykiske eller sosiale vanskar
 • som treng hjelp til å planlegga/meistra nye situasjonar i livet

Koordinator og individuell plan

Du må senda inn søknadsskjema til koordinerande eining dersom du har behov for dette.

Vil du ha meir informasjon, ta kontakt med Koordinerande eining.