Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Helsestasjon og skulehelsetenesta

Klepp helsestasjon, Kleppetunet

Besøksadresse: Olav Hålandsveg 2, 4352 Kleppe 2. etg.
Opningstider: kl. 8:00 til 15:00.

Telefon: 51 42 99 60: Måndag - onsdag og fredag: kl.08.00-11.30 og kl. 12.30-15.00.  Torsdag kl. 10.00 -11.30 og kl. 12.30 -15.00.
E-post: helsestasjonen@klepp.kommune.no

Pga. koronapandemien er det for tida ikkje drop-in veging (open helsestasjon). Ta kontakt med helsestasjonen på tlf. 51 42 99 60 for å avtale tid, eller send ein e-post til helsestasjonen@klepp.kommune.no

Dersom du har luftvegssymptom (feber, hoste, snue etc.) kan du ikkje koma på helsestasjonen.

SvarUT

Post frå helsestasjonen blir sendt ut via SvarUT i eit elektronisk format og kjem til din Digipost/e-Boks eller Altinn. 

Dersom du har reservet deg i kontakt- eller reservasjonsregisterert eller ikkje opnar posten i Altinn innan 2 dagar, vil posten bli sendt på papir til adressa som du er registrert med i folkeregisteret.

Følg lenka for å få informasjon om korleis du kan oppretta digital postkasse

Råd til familiar under koronautbrotet 

Råd for å ivareta familien sin på best mogleg måte 

Reisevaksinering

Reisevaksineringa held fram ved Orstad legesenter.

Besøksadresse: Orstadvegen 191, 4353 Klepp Stasjon
For timebestilling til reisevaksine tlf. 51 78 98 60, kvar dag mellom kl. 08:00 - 11:45 og kl. 13:00 -14:30. 

Helsestasjonstenesta sitt formål

 • å fremje fysisk og psykisk helse
 • å fremje gode sosiale og miljømessige forhold
 • å førebygge sjukdom og skade

Fagpersonar du møter

 • helsesjukepleiar 
 • lege
 • fysioterapeut
 • jordmor
 • psykolog
 • pedagogar
 • sekretær

Helsestasjon for barn

Helsestasjonen gjev eit helsetilbod til alle barn i alderen 0-6 år og familiane deira. Helsestasjonen ønsker å støtte foreldre i foreldrerolla.

Tilbodet består av sped-og småbarnskonsultasjonar med fokus på helseopplysning, oppfølging av vekst og utvikling, vaksinasjon, foreldrerådgjeving. Elles utvida oppfølging og samarbeid med andre faggrupper ved behov.

Når barnet er født sender fødeavdelinga ei melding til helsestasjonen. Helsesjukepleiar tek deretter kontakt med familien. Du kan sjølv ta kontakt med helsestasjonen når du kjem heim frå sjukehuset for vektkontroll av den nyfødte og ved behov for råd og rettleiing.

Helsestasjonen for barn sitt tilbod:

 • helseundersøking
 • barnevaksinasjon
 • jordmorteneste
 • psykologteneste
 • foreldre-/familierettleiing og rådgjeving
 • ulike gruppetilbod
 • barseltreff - våren 2021

Tider for veging utanom timeavtale, med helsesjukepleiar til stades:

Pga. koronapandemien er det for tida ikkje drop-in veging (open helsestasjon). Ta kontakt med helsestasjonen på tlf. 51 42 99 60 for å avtale tid, eller send ein e-post til helsestasjonen@klepp.kommune.no

Dersom du har luftvegssymptom (feber, hoste, snue etc.) kan du ikkje koma på helsestasjonen.

 

Skulehelsetenesta

Er eit gratis helsetilbod til alle barn i skulealder og familiane deira. I skulehelsetenesta er helsesjukepleiar til stades på skulane med faste trefftider. Sjå den enkelte skulen sine nettsider. Me samarbeider med andre faggrupper rundt enkeltelevar og deltek i skulen sine ressursgrupper.

Skulehelsetenesta sitt tilbod:

 • vaksinasjon
 • individuelle samtalar og gruppetilbod
 • foreldrerettleiing
 • helseopplysning
 • tilbyr utvida oppfølging når det er behov for det

5 åringar vil ikkje lenger bli innkalt til undersøking med helsesjukepleiar og lege på helsestasjonen det året dei fyller 5 år.
Dei vil bli innkalla til ei skulestartundersøking saman med foreldra etter at dei har begynt i 1. trinn.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom har åpent på tysdagar kl. 14:30 – 16:30 for ungdom mellom 13-20 år som bur eller går på skule i Klepp. 
- Ta kontakt om ulike tema som kropp og helse, prevensjon, psykisk helse og liknande.
- Du kan koma innom eller ta kontakt på telefon 51 42 99 60 / 482 55 792.
- Adresse: Kleppetunet, Olav Hålandveg 2, 2. etc.
- Helsestasjonen har teieplikt, ingen timebestilling og det er gratis.

Kommunen har eige helsestasjonstilbod til ungdom

Informasjon om HPV og HPV-vaksine på Folkehelseinstituttet si nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

Helsetilbod i vidaregåande skule

Tilbod ved Øksnevad vidaregåande skule

Jordmortenesta

Er du gravid kan du få tilbod hos jordmor på helsestasjonen. Svangerskapsomsorga er ein del av kommunen sitt førebyggande helsearbeid og skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan òg få råd knytta til samliv og foreldrerolla. Når du er gravid kan du ta kontakt med helsestasjonen viss du ønsker oppfølging hos jordmor. Tenesta er gratis.

Jordmortenesta sitt tilbod:

 • oppfølging etter fast program og induviduelle behov
 • oppfølging av rusmiddelavhengige
 • samtale om livsstil
 • samtale etter fødsel
 • ammerettleiing
 • prevensjonsrettleiing
 • barselgruppe
 • ev. heimebesøk etter fødsel
 • samarbeid med andre faggrupper ved behov

Familieeininga

Kleppetunet 1 etg.

Er eit lavterskeltilbod med fokus på å gi ekstra støtte, oppfølging og hjelp til refleksjon over utfordringar de opplever i familien med utgangspunkt i at kvar enkelt er ekspert i eige liv. Her treff du førskulelærarar med familie-/foreldrerettleiingskompetanse, helsesjukepleiar, foreldrerådgjevarar og psykolog.

Familieeininga sitt tilbod:

 • støttesamtalar, familiesamtalar og barnesamtalar
 • samarbeid med psykologtenesta, evt helsesjukepleiar for å gje ei best mogleg oppfølging
 • foreldrerettleiing m.m 
 • tilboda ved familieeininga 

Viss de som foreldre eller familie har behov for hjelp frå familieeininga så ta kontakt med helsestasjonen for å få fylt ut eit tilvisingsskjema. Helsesjukepleiar bidreg med informasjon og hjelp til tilvising.

Flyktninghelseteneste

Kommunen sitt helsetilbod skal sørge for at asylsøkarar og flyktningar får tilbod om nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp. Her treff du fagpersonar som helsesjukepleiar, lege og ev. psykolog.

Flyktninghelsetenesta sitt tilbod:

 • tuberkuloseundersøking etter behov 
 • vaksinasjon etter behov
 • helseundersøking
 • rettleiing til alle foreldre
 • tilvise vidare til psykolog og/eller spesialisthelsetenesta, ved behov

Helsestasjonen tar kontakt med nykomne flyktningar og asylsøkjarar for vidare avtale.


Smittevern

Smittevern

Tuberkuloseundersøking

Personar som kjem frå land med høg førekomst av tuberkulose vert rekna som smitteutsette. Norsk lov seier at alle som kan ha vore smitta av tuberkulose har plikt til å la seg undersøke.

Kommunen skal sørge for at undersøkinga blir gjennomført så snart som råd til aktuell målgruppe.

Dei som søker arbeids-/opphaldstillating blir innkalt til samtale hjå helsesjukepleiar på helsestasjonen og vist vidare til røntgen og blodprøvar etter gjeldande retningslinjer. 
 

Reisevaksinar

Reisevaksinar

Kurs, rettleiing og samtalegrupper

Pris

Helsestasjon og skulehelsetenesta er gratis.

Helsestasjon

Besøksadresse:

Olav Hålandsveg 2
4352 Kleppe

Besøksadresse:

Orstadvegen 191
4353 Klepp Stasjon
Kleppetunet

Besøksadresse:

Olav Hålandsveg 2
4352 Kleppe

Telefon: 51429800