Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Heimesjukepleie

Heimesjukepleie - helsetenester i heimen

Du kan søke om heimesjukepleie når du bor heime eller oppheld deg i Klepp kommune og

  • du har eit helseproblem eller funksjonssvikt som medfører behov for sjukepleie i eigen heim, for eksempel hjelp til pleie, medisinar, ernæring eller sårstell
  • du treng etterbehandling eller opptrening for å klare deg sjølv
  • du treng nokon som observerer eller utgreier din helsetilstand i heimen

Søknadsskjema

Prisar

Eigenbetalingssatsar for omsorgstenester 

Satsane er gjeldande frå 01.01


Korleis vert inntekta utrekna?

G refererer til folketrygda sitt grunnbeløp. Beløpet blir justert kvart år.

Inntekta som vert lagt til grunn er husstanden si skattbare alminnelege inntekt før særfrådrag ved siste tilgjengelege likning pr. 1. januar. Gje beskjed viss inntekta er vesentleg endra etter siste likning.

Har ein i husstanden fått tildelt hjelpestønad frå folketrygda til hjelp i huset, blir denne lagt til inntektsgrunnlaget.

Sirkelen

Besøksadresse:

Olav Hålands veg 6
4352 Kleppe

Telefon: 51429800