Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Fysioterapi og ergoterapi

Kontakt

Besøksadresse: Olav Hålandsveg 8, 4351 Kleppe
Kontakttelefon: 51 78 45 20
Mail: postmottak@klepp.kommune.no

Søknadsskjema til Fysio- og ergoterapi

Fysioterapi til vaksne over 16 år

 

Du kan få fysioterapi for å førebygga og for å behandla sjukdom eller skade. I den kommunale fysioterapitenesta er fysioterapeuten anten tilsett av kommunen eller har ein driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling åleine eller i gruppe. Det krevst ikkje tilvising frå lege. Tenesta inngår som ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod, både i sjukeheim og i privat heim.

Aktuelle fysioterapitenester i kommunen er:

 • Undersøking og kartlegging
 • Rehabilitering etter sjukdom/skade
 • Habilitering
 • Trening i grupper 
 • Rettleiing/behandling i heim og institusjon
 • Informasjon, rettleiing og undervisning
 • Førebyggande/helsefremmande aktivitetar

Fysioterapeutar med kommunalt driftstilskot

Jæren SportMed tlf: 51 42 10 14

Klepp fysioterapi tlf: 51 32 03 77

Øksnevad fysioterapi tlf: 90 93 77 71 / 95 22 75 85

Ergoterapi til vaksne over 16 år

Du kan få ergoterapitenester dersom du har nedsett fysisk funksjonsevne og utfordringar med å meistre dine daglege gjeremål. Det krevst ikkje tilvising frå lege. Tenesta inngår som ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod, både i sjukeheim og i privat heim.

Ergoterapeuten sine oppgåver

 • Kartlegging av funksjonsnivå.
 • Tilrettelegge fysiske omgjevnader.
 • Tilrettelegge med teknisk hjelpemidler for å meistre daglege aktivitetar.
 • Funksjonstrening.
 • Tilpasning av aktivitar og rettleiing i daglege gjeremål.
 • Vurdering og tilrettelegging ved nedsett syn og hørsel (link til syns-og hørselskontakt
 • hjelpemiddel

Syns- og hørselskontakt

Synskontakt

Du kan få hjelp og rettleiing av synskontakt dersom du har nedsett syn, og derav utfordringar med å meistre dine daglege gjeremål. Det krevst legeerklæring frå augelege for å kunna søka om tekniske hjelpemiddel.

Hørselskontakt

Du kan få hjelp og retleiing av hørselskontakt dersom du har nedsett hørsel, og derav utfordringar med å meistre dine daglege gjeremål.

Hjelpemiddel

Klepp kommune kan tilby enkle hjelpemiddel frå kommunalt lager til utlån ved kortvarig behov. Ta kontakt med ergoterapitenesta for meir informasjon.

Relaterte tilbod

Terapibasseng

Kvardagsrehabilitering

Fysioterapi/ergoterapi for barn og unge

Sirkelen

Besøksadresse:

Olav Hålands veg 8
4352 Kleppe

Telefon: 51429800