Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

 • Language

Fysioterapi og ergoterapi

Kontakt

Besøksadresse: Olav Hålandsveg 8, 4352 Kleppe
Kontakttelefon: 51 78 45 20
Mail: postmottak@klepp.kommune.no

Søknadsskjema til Fysio- og ergoterapi

Fysioterapi til vaksne

Du kan få tenesta dersom du er over 18 år, og har problem etter sjukdom eller skade.

Fysioterapi kan bli gitt både for å førebygge og for å behandle sjukdom eller skade. I den kommunale fysioterapitenesta er fysioterapeuten anten tilsett av kommunen eller har ein driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling aleine eller i gruppe. Tenesta er ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod, og blir òg tilbode i sjukeheim.

Aktuelle fysioterapitenester i kommunen er:

 • Undersøking og kartlegging
 • Rehabilitering etter sjukdom/skade
 • Habilitering
 • Trening i grupper 
 • Rettleiing/behandling i heim og institusjon
 • Informasjon, rettleiing og undervisning
 • Førebyggande/helsefremjande aktivitetar

Fysioterapeutar med kommunalt driftstilskot

Jæren SportMed tlf: 51 42 10 14

Klepp fysioterapi tlf: 51 32 03 77

Øksnevad fysioterapi tlf: 90 93 77 71 / 95 22 75 85

Ergoterapi til vaksne

Du kan få ergoterapitenester dersom du har nedsett fysisk funksjonsevne og utfordringar med å meistre dine dahglege gjeremål. Det krevst ikkje tilvising frå lege. Tenesta inngår som ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod, både i sjukeheim og i privat heim.

Ergoterapeutens oppgåver

 • Kartlegging av funksjonsnivå.
 • Tillrettelegge fysiske omgivelser.
 • Tillrettelegge med teknisk hjelpemiddler for å mestre daglege aktiviteter.
 • Funksjons trening.
 • Tilpasning av aktiviter og veilednig i daglige gjeremål.
 • Vurdering og tilrettelegging ved nedsatt syn og hørsel (link til syns-og hørselskontakt
 • hjelpemiddel

Syns- og hørselskontakt

Synskontakt

Du kan få hjelp og veiledning av synskontakt dersom du har nedsatt syn, og derav utfordringer med å meistre dine daglege gjeremål. Det krevest legeerklæring frå øyenlege for å kunne søkje om tekniske hjelpemidler.

Hørselskontakt

Du kan få hjelp og veiledning av hørselskontakt dersom du har nedsatt hørsel, og derav utfordninger med å meiste dine daglige gjeremål.

Hjelpemidler

Klepp kommune kan tilby enkle hjelpemidler frå kommunalt lager til utlån ved kortvarig behov. Ta kontakt med ergoterapiteneste for meir informasjon.

Relaterte tilbod

Terapibasseng

Kvardagsrehabilitering

Fysioterapi/ergoterapi for barn og unge

Sirkelen

Besøksadresse:

Olav Hålands veg 6
4352 Kleppe

Telefon: 51429800