Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Frisklivssentralen

Logo friskliv

Frisklivssentralen er eit kompetansesenter for endring av levevanar. Vi gir rettleiing og støtter deg som ønsker å endre levevanar knytt til fysisk aktivitet, kosthald eller tobakk. Du kan få oppfølging både individuelt og i gruppe.

Frisklivssentralen er ei offentleg helseteneste for vaksne over 18 år, tilbodet gjeld i hovudsak dei mellom 18-67 år. 

Du kan sjølv ta kontakt per telefon eller epost, bli henvist av lege, anna helsepersonell eller NAV. Etter at du har tatt kontakt sjølv eller blitt henvist, blir du innkalla til ein helsesamtale.

Hva er en frisklivssentral, se video.

Frisklivssentralen i Klepp samarbeider med Frisklivssentralene i Time, Hå og Gjesdal. På vår felles nettside finn du all informasjon du treng om våre tilbod. Link til nettsida.

Kontakt

For meir informasjon kontakt oss på telefon 51 78 45 22 / 47 47 46 95 eller e-post: friskliv@klepp.kommune.no 

Vi held til på Sirkelen, Olav Hålandsveg 8, 1. etg.

Frisklivssentralen i Klepp samarbeider tett med Frisklivssentralane i Gjesdal, Time og Hå kommune. Den individuelle oppfølginga får du i din heimkommune. Gruppetilboda kan du bruke i alle fire kommunane.

Kontakt oss

Følg oss på facebook

Vårt motto

Små steg- stor endring. Vi har fokus på at små kloke val på sikt gir endring og ikkje minst helsegevinst hos deg som deltakar. Vi tilbyr hjelp og rettleiing slik at du sjølv finn ut kva som er viktig for deg og realistisk å få til i eigen kvardag.  Vi ønsker å støtte og motivere deg  til å finne ut kva som kan fungere for deg for å få ei betre helse. Vi har fagkunnskap om fysisk aktivitet, kosthald, røykeslutt, samt endringsprosessar. Du er ekspert på deg og veit sjølv best kor skoen trykker. Saman jobbar vi med å finne gode løysingar for å oppnå varig endring. 

Helsesamtale

Under helsesamtalen kartlegg vi dine ønske, mål og føresetnader for endring av levevanar. Saman med frisklivsrettleiar legg du ein plan for dei neste 12 vekene. Etter 12 veker, eller undervegs, ved behov, blir det gjennomført ein ny samtale der du og frisklivsrettleiaren oppsummerer korleis det har gått. Helsesamtalen er gratis.

Du kan ved behov fortsette tilbodet i Frisklivssentralen, eller rettleiast vidare til eigenmestring og eigen-aktivitet.

Tilbod i Frisklivssentralen

 • Helsesamtale
 • Frisklivstrening
 • Kosthaldsrettleiing og 'Bra mat'-kurs
 • Røykesluttrettleiing
 • Individuell rettleiing i forhold til Livsmestrin
 • KID - Kurs i depresjonsmestring
 • Søvnkurs

Frisklivstrening 

Frisklivstrening er eit gruppetilbod som går føre seg ute i naturen, eller f.eks på Arena treningssenter, treningssal  eller i basseng.

Tilbodet er til deg som treng ekstra støtte og rettleiing for å kome i gang med fysisk aktivitet. Treninga er gruppebasert og blir leia av personell frå Frisklivssentralen. Tilbodet er basert på anbefalte treningsmetodar frå Helsedirektoratet. Hovudfokus skal vere bevegelsesglede, med element  innafor både styrke og kondisjon. Etter deltaking på Frisklivssentralen er målet at du vil forbli fysisk aktiv i din kvardag og få betre helse både på kort og lang sikt. 

Helsegevinstar

Regelmessig fysisk aktivitet gir store helsegevinstar, og effekten er godt dokumentert. Fysisk aktivitet reduserer blant anna risikoen for å utvikle høgt blodtrykk, diabetes type 2, blodpropp, fedme og det fremmar god psykisk helse. Personar som er fysisk aktive rapporterer betre humør, meir overskot og auka livskvalitet samanlikna med personar som er lite aktive. Effekten av å auke fysisk aktivitetsnivå  er avhenging av utgangspunktet. Dess lågare aktivitetsnivå ein person har i utgangspunktet, jodess større effekt kan ventast dersom aktivitetsnivået blir auka.

Link til timeplan

Helsedirektoratet rår til at alle vaksne bør vere moderat fysisk aktive i til saman minimum 30 minutter kvar dag eller i gjennomsnitt 3,5 timar i løpet av ei veke.

Kosthaldsrettleiing

Frisklivssentralen i Klepp tilbyr induviduell rettleiing og/eller kosthaldskurs for dei som ynskjer å gjere endringar i kosthaldet.

Individuell kosthaldsrettleiing: er ein samtale om kosthaldet ditt. Vi kartlegg kosthald og kosthaldsvanane og ser saman på problemstillingar og muligheiter for realistiske endringar.        

Kosthaldsrettleiing i gruppe: 'Bra mat'-kurs: dette er eit inspirasjonskurs for varig endring av matvanar og matvareval. Kurset følger Helsedirektoratet sine tilrådingar for ernæring. Kosthaldskurset skal bidra til å auke kunnskap om matvanar og matvareval, og auke motivasjonen til å endre vanar. Du får praktiske råd i kvardagen, auka forståing av varedeklarasjonar og muligheit for å utveksle erfaringar med andre.

Link til kostholdskurs

Røykesluttrettleiing 

Frisklivssentralen i Klepp tilbyr individuell rettleiing og/eller røykesluttkurs for deg som ønsker å slutte og røyke eller snuse.

 Individuell røykesluttrettleiing: samtalar kring røykevanane dine og korleis du kan få hjelp til å slutte. Vi ønsker å motivere og støtte deg undervegs.

Røykesluttrettleiing i gruppe: Vi tilbyr røykesluttkurs "Røykfrie saman". Deltakarane møtest ein gong i veka i løpet av 8 veker. I dei tre første møtene førebur du som kursdeltakar deg på å slutte og røyke, og i dei neste møtene jobbar du med å oppretthalde røykfridom og motivasjon. Kursopplegget kan også nyttast for deg som vil slutte med snus.

Link til røykesluttkurs

Slutte-verktøy:Det finst fleire gode verktøy for røykeslutt på nett og som app, og desse kan brukast åleine eller som supplement til kurset «Røykfrie saman».

www.slutta.no 

Ta kontakt med Frisklivssentralen for nærare informasjon om kurs i røykeslutt, eller for individuell rettleiing.

Livsstyrketreningskurs                     

Livsstyrketrening (LST) er øving i å vere fullt og heilt til stades i eige liv, og er eit helsefremjande lærings- og meistringsprogram for auka sjølvforståing.

Mål: Betre helse, auka livsmot og meistring.

Gjennom ulike læremetodar jobbar vi med bevisstgjering av:

 • Tankar, følelsar og kropp
 • Vanar og mønser i kvardagen
 • Dine ressursar og muligheiter

Kurset handlar om ulike livstema som:

 • Kven er eg?
 • Kva treng eg (om å setje eigne grenser)?
 • Glede, dårleg samvit, sinne
 • Kva er mine sterke og svake sider?
 • Verdiar - kva er viktig for meg?
 • Ressursar, muligheiter, val

På denne måten kan du:

 • Bearbeide tankar og følelsar.
 • Minske den tunge delen av "livsbagasjen".
 • Frigjere ny energi.
 • Muliggjere nye val av handlingar.
 • Oppdage meir av deg sjølv.
 • Verkeleggjere meir av dine ressursar og muligheiter.

Du vil også lære ulike oppmerksomheits- og avspenningsøvingar.

Treningsperspektivet blir ivareteke ved heimeoppgåver knytta til tema vi har arbeidd med.

Kurs i livsstyrketrening i grupper på 10-12 personar som møtest ca. annakvar veke, 10 gonger a 4 timar med to kurshaldarar. Informasjonsmøte blir sett opp i forkant av kvart kurs. 

Individuell rettleiing: tema og hyppighet tar utgangspunkt i ditt behov.

For meir info:  Forum for livsstyrketrening

Link til livsstyrketreningskurs

Kurs i Depresjonsmestring (KiD) 

Kurs i Depresjonsmestring, er utarbeida for vaksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på ein slik måte at det går ut over livskvaliteten, frå lett til moderat depresjon. 

Kva går kurset ut på?

Dette er eit kurs som er bygd på kognitiv, sosial læringsteori. Kursdeltakarane blir underviste i å bli merksame på tankane sine og å sjå samanhengen mellom tankar og kjensler. Du lærer å vurdere og å endre dine negative tolkningar av det som skjer, samt å kjenne igjen og forandre negativt mønster på tankar og handlingar. Det er ein kjent metode som er egna til å gi god hjelp.

Kursdeltakarane får opplæring i kva dei sjølv kan gjera for å endre mønsteret på tankar og handlingar som held ved like og forsterkar nedstemthet/depresjon. Kursdeltakarane arbeider med sine eigne utfordringar heime ved hjelp av metodar og teknikkar dei lærer på kurset. Heimearbeidet er ein svært viktig del av kurset. 

Målet med kurset

Redusere graden av nedstemtheit/depresjon og lengda av ein depresjon. Redusere dei negative følgjene av ein depresjon og førebygge nye periodar med depresjon.

Link til KID/KIB kurs. Kontaktpersoner: Nils Reiten og Katalin Krauser tlf: 51429976/57

Andre mestringskurs

Mestringskurs KOLS

Strukturkurs 

Søvnkurs

Meir informasjon om søvn Link til Helsenorge

Tankeviruskurs

Åpne forelesningar

M44 - opne førelesingar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirkelen

Besøksadresse:

Olav Hålands veg 8
4352 Kleppe

Telefon: 51429800