Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Demens

Har du eller ein av dine næraste behov for samtale, rettleiing og vurdering i forhold til demens?

Demensteamet i Klepp kommune har fokus og kompetanse på demens og korleis livet og kvardagen kan endre og arte seg med demens.

Fastlege viser til hukommelsesteamet.

Hukommelsesteamet foretar heimebesøk der pårørande er til stades. 

Heimebesøket tek ca. to timar og tek sikte på kartlegging av:

- aktivitetane i dagleglivet

- mental funksjon og åtferd

- tryggleik i bustaden

- pårørande sin situasjon

- nettverk

- hjelpebehov (heimeteneste, dagsenter, avlasting e.l)

Hukommelsesteamet skriv rapport som vert sendt til fastlegen.

Etter utgreiinga tek me kontakt med fastlegen for å få i stand eit oppsummeringsmøte med lege, heimeteneste og pårørande der resultata frå kartlegginga og eventuelt diagnose blir informert om.

Her vert vurdert kva for oppfølging og tiltak som kan vere aktuelle.

Pårørande og demente

Klepp kommune har tilsette med spisskompetanse innan demens. Har du behov for å snakke med nokon, kan du kontakte demensteamet.

Nyttige lenker:

Pårørendesenteret

Kleppetunet bukollektiv

Kleppetunet bukollektiv er ein sjukeheim med 16 plassar for personar med demens.

Sirkelen 

Sirkelen 2.etg er ein sjukeheim med 16 plassar for personar med demens.