Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Burettleiing

Med burettleiing meiner ein individuell opplæring i dagleglivet sine gjeremål til heimebuande som har nedsett buevne i hovudsak pga. rus eller sosiale problem.

Tenesta skal fremme moglegheiter til læring, meistring og personleg ansvar. Burettleiing gis til heimebuande som har nedsett buevne og behov for oppfølgingstiltak.

Søknad

Søknadsskjema

 Vilkår

  1. Søkar må vere over 18 år.
  2. Burettleiing forutset eigeninnsats og motivasjon frå brukaren.
  3. Det må føreligge eit rehabiliteringspotensiale.
  4. Søkar må vere busett i Klepp kommune.