Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Brukarstyrt personleg assistanse er ei alternativ organisering av praktisk og personleg hjelp for sterkt funksjonshemma som har behov for bistand i dagleglivet, både i og utanfor heimen. Brukaren har rolla som arbeidsleiar og påtar seg ansvaret for organisering og innhald i forhold til sine eigne behov.

Målet er å bidra til at brukaren får eit aktivt og mest mogleg uavhengig liv til tross for funksjonshemminga.

Vilkår:

  • Bistandsbehova er så omfattande eller av ein slik art at det meir hensiktsmessig kan ivaretakast gjennom brukarstyrt personleg assistanse enn gjennom tradisjonelle omsorgstenester. Dette er for å kunne bidra til eit aktivt og meiningsfullt tilvære i samvær med andre.
  • Brukar eller nære pårørande er i stand til å ta arbeidsleiarrollen
  • Brukar har eigeninnsikt og ressursar til aktivt liv i og utanfor bustaden

Søknadsskjema