Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Barn og unge med funksjonsnedsetjing

Kven kan søke?

Klepp kommune gjev tilrettelagde avlastings- og fritidstilbod til barn og unge med funksjonsnedsettingar. Dette kan vere utviklingshemming, psykiske lidingar eller fysisk funksjonshemming.

Tenestene er beskrivne på eigne nettsider - her er ei oversikt, søknadsskjema finn ein under tenesta.

Avlasting

Informasjon om avlasting

Barnebustad

Informasjon om Barnebustad

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Informasjon om BPA

Fysio- og ergoterapitenesta

Informasjon om fysio- og ergoterapitenesta

Individuell plan

Informasjon om IP

Omsorgsløn

Informasjon om omsorgsløn

Pedagogisk-psykologisk teneste

Informasjon om PPT - barnehage og grunnskule

Informasjon om PPT - vidaregåande skule

Støttekontakt

Informasjon om støttekontakt

Transportordning

Informasjon om transportordningar