Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Aktivitet og dagsenter

Aktivitetssenter

Tenesta er eit aktivitetstilbod til heimebuande som har behov for tilrettelagd aktivitetstilbod, individuelt eller i gruppe.

Vilkår:

 1. Brukarar som har behov for tilrettelagde aktivitetar av førebyggande, vedlikehaldande eller rehabiliterande karakter som f. eks.:
 • førebygge einsemd
 • vedlikehalde fysiske, psykiske eller sosiale evner
 • sikre tilfredsstillande ernæring
 • førebygge behov for meir omfattande heime- eller institusjonstenester
 1. Avlasting for pårørande.
 2. Søkar må vere busett i Klepp kommune.

Søknadsskjema

Eigensøknad.

Unntak: Dersom søkar har demens/kognitiv svikt, dokumentert manglande samtykkekompetanse, andre forvirringstilstandar eller er psykisk utviklingshemma, kan den som er oppnemnd som næraste pårørande skrive under på søknaden. Dette unntaket gjeld dersom det ikkje er oppnemnt verje, ev. hjelpeverje med mandat til dette føremål eller i sin alminnelegheit.

Dagsenter

Dagsenteret er eit dagtilbod for menneske med psykisk utviklingshemming. Tilbodet er variert, med hovudvekt på tilrettelagde arbeidsoppgåver eller andre former for tilrettelagd aktivitet, alt etter behov og grad av funksjonshemming. Ulike treningsopplegg inngår i dagsentertiltaket ut frå individuelle behov.

Vilkår

 1. Søkar må vere eller fungere som psykisk utviklingshemma.
 2. Søkar må vere ferdig med vidaregåande skule.
 3. Tilrettelagd arbeid skal vere vurdert først.
 4. Søkar må ha eit omfattende hjelpebehov.
 5. Søkar må vere busett i Klepp kommune.

Søknadsskjema

Eigensøknad.

Unntak: Dersom søkar har dokumentert manglande samtykkekompetanse, kan den som er oppnemnd som næraste pårørande skrive under på søknaden. Dette unntaket gjeld dersom det ikkje er oppnemnd verje, ev. hjelpeverje med mandat til dette føremål eller i sin alminnelegheit.