Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Ledig stilling - internt

Tenesteområdet samfunn og kultur

Me har ledig stilling som miljøservicearbeidar

Arbeidsgiver
Klepp kommune
Stillingstittel
Renholdsoperatør
Frist
08.06.2020
Ansettelsesform
Fast

Arbeidsoppgåver: Reinhald i kommunale bygg; skular, barnehagar og institusjonar

To av stillingane er ledige frå 01.06.20 og går i forskjøvet arbeidstid: En uke kl. 0600 – 1100 og neste uke kl. 1400-1900.

Dei andre stillingane er ledig frå 01.08.20 og har arbeidstid frå kl. 0700 - 1200

Arbeidstida kan endrast etter behov frå arbeidsgjevar.

Arbeidsoppgåver

 • dagleg reinhald, både manuelt og med maskinar.
 • vi arbeider etter Innemiljøstandarden.

Krav til kompetanse

 • fagbrev er ønskeleg
 • god erfaring med smittereinhald.
 • grunna organisering med rullering må den som vert tilsett har sertifikat og disponera eigen bil
 • gode IT-kunnskapar.
 • organisering, teamarbeid og kursverksemd krev at den som vert tilsett har gode norskkunnskapar
 • dersom du har anna morsmål enn norsk, må du dokumentera at du har språksnivå tilsvarande B1

Personlige eigenskaper

 • du har interesse for og ønske om konstant læring og utvikling
 • du er positiv, fleksibel og serviceinnstilt
 • du har evne til å arbeida sjølvstendig og målretta
 • du har god ordenssans
 • vi legg vekt på kommunikasjon og samhandling

 

Stillingsnummer: 20/941 for stilling oppstart den 01.06.20 med søknadsfrist 18.05.20

Stillingsnummer: 20/947 for stilling oppstart den 01.08.20 med søknadsfrist 08.06.20

Vi oppfordrer alle til å søkja elektronisk på websøknad. Dersom du ikkje har moglegheit til dette ta kontakt på telefon 51429800.

 

 

Tenesteområdet barn og unge

Fagteamet i barnehageane

Spesialpedagog barnehage

Vi søkjer deg som er engasjert, sjølvstendig og fagleg trygg. Du må også ha gode samarbeidsevner.

Det er for tida ledig eit vikariat frå 03.08.20 til 31.07.21.

Klepp kommune kan tilby eit fageleg spanande miljø, rettleiing, og konkurransedyktig lønn.

Stillinga går inn under kommunale vilkår. Dei som blir tilbudd stilling må framlegga politiattest, jf. barnehagelova § 19. Attesten skal ikkje være eldre enn 3 månader.

Krav til kompetanse

 • Barnehagelærar eller førskulelærar
 • Spesiapedagogikk
 • Andre med sosialfagleg høgskuleutdanning

Personlige eigenskapar

 • Engasjert
 • Sjølvstendig
 • Fagleg trygg
 • Gode samarbeidsevner

Stillingsnummer: 20/1015

Søknadsfrist: 10.06.20.

For meir informasjon, ta kontakt med Grethe Barane mob 916 88 657

Vi oppfordrer alle til å søkja elektronisk på websøknad. Dersom du ikkje har moglegheit til dette ta kontakt på telefon 51429800.

 

 

Engelsvoll barnehage har ledig vikariat som pedagogisk leiar

Engelsvoll barnehage har ledig et vikariat i 100 % stilling som pedagogisk leiar fom 03.08.20.

Pedagogisk leiar er ein del av barnehagen sitt leiarteam, som er ansvarleg for barnehagen sin heilskap og skal delta aktivt i utviklinga av organisasjonen.

Pedagogisk leiar har det fagleg-pedagogiske ansvaret for avdelinga /basen han/ho er knytte til, og skal bidra til at barnehagen samla driv som ei godt tilrettelagt pedagogisk verksemd, i tråd med barnehageloven sitt formål og rammeplan. Pedagogisk leiar har ansvar, saman med styrar, for det psykososiale miljøet på avdelinga, og skal arbeida for at både barn, foreldre og medarbeidarar har ein god kvardag i barnehagen

Klepp kommune har utarbeida eigen stillingsinstruks for pedagogiske leiarar.

Kvalifikasjonskrav:

 • Godkjent barnehagelærar utdanning, men oppfordrar andre med relevant utdanning til å søkja.
 • Samarbeida godt med andre, dela kunnskap, erfaringar og informasjon. Støtta og utfordra andre for å nå teamet sitt mål.
 • Kommunisera på ein klar, presis og strukturert måte.
 • Vera ein autoritativ leiar. Skapa ein god atmosfære, støtta, utfordra og oppmuntra teamet.
 • Ansvar for målsetting og resultata.
 • Ansvar for å halda seg fagleg oppdatert.
 • Sensitivitet overfor enkeltbarn og barnegruppa.
 • Dersom du har anna morsmål enn norsk, må du dokumentera at du har språksnivå tilsvarande B1. Dette gjeld ikkje søkarar med skandinavisk språk som morsmål (jf. barnehageloven § 18 a)

Personlege eigenskapar:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løysningsfokusert og raus
 • Evne til refleksjon og nytenking
 • Evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • Fagleg sterk og opptatt av barnas beste
 • Fleksibel ifht arbeidsdagar og arbeidstider
 • Personleg egnethet vil bli vektlagt

Før oppstart må det leggjast fram tilfredsstillande tuberkulinstatus i tråd med forskrift om tuberkulose kontroll, samt politiattest i tråd med opplæringslova § 10-9/barnehagelova §19.

Stillingsnummer: 20/987

Søknadsfrist: 02.06.20.

Vi oppfordrer alle til å søkja elektronisk på websøknad. Dersom du ikkje har moglegheit til dette ta kontakt på telefon 51429800.

 

Tenesteområdet Samfunn og Kultur

Engasjert ungdomskonsulent til AXIS ungdomskultursenter

Det er frå 1. august ledig fast 80% fast stilling som ungdomskonsulent ved Axis ungdomskultursenter i Klepp.

Ungdomskultursenteret Axis blei etablert i 2005 og driv eit mangfaldig og variert ungdomsarbeid. Drifta av senteret er lagt til tenesteområde samfunn og kultur og organisert under kulturavdelinga

Axis skal vera ein trygg og sosial arena for all ungdom der kulturinteresser, eigenaktivitet, ansvarslæring og inkludering står i fokus. Verksemda er basert på at ungdom mest mogleg sjølve sjølv skal ta ansvar og vera med å driva aktivitet, saman med vaksne tilsette og andre. Målgruppe er ungdom f.o.m. 8. klasse.

Ungdomskonsulenten vil vera dagleg leiar sin næraste medarbeidar og skal kunne supplera og avløyse dagleg leiar i det daglege arbeidet.

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum 3-årig relevant utdanning på universitets/ høgskulenivå, fortrinnsvis innan kultur og sosialpedagogikk med vekt på barne- og ungdomsarbeid. (Anna utdanningsbakgrunn kan bli vurdert dersom søkjar tilfredsstillar andre kvalifikasjonskrav særs godt.)
 • Dersom du har anna morsmål enn norsk, må du dokumentera at du har språksnivå tilsvarande B1

Kvalifikasjonsønskjer:

 • Brei erfaring frå tilsvarande eller liknande arbeid, dvs. frå arbeid med ungdom på kultur/ fritidsområdet
 • Kombinasjon av kulturfagleg og sosialpedagogisk erfaring
 • Erfaring med å planleggja, organisera/ administrera ungdomsarbeid
 • Erfaring frå miljøarbeid, og arbeid med å støtta ungdom i drift av eigeninitierte aktivitetar/ prosjekt, gjennomføring av open verksemd, gruppeaktivitet, kurs og arrangement av ulike slag
 • Evne og vilje til å vidareutvikla aktivitetsbredde og kvalitet innan kunst- og kulturaktivitet
 • Erfaring frå samarbeid med kommunale instansar, skular, organisasjonsliv, foreldre osv.
 • Erfaring med bruk av sosiale media og alminnelig gode datakunnskaper

Personlege eigenskaper:

 • Positivt, ressursorientert ungdomssyn og utprega evne til å kommunisera, skapa samarbeid og engasjement og til å utvikla eit aktivt godt ungdomsmiljø
 • Evne til å delta i bygging av kompetanse og lagspel i personalgruppa
 • Evne til å byggja og utvikla idear og nye prosjekt
 • Ryddig, strukturert, systematisk, målretta og sjølvstendig
 • Utådvend, engasjert, fleksibel, utviklingsorientert og evne til å handtera periodar med høgt aktivitetsnivå
 • Personleg egnethet vil bli vektlagt

Resultat frå tidlegare arbeid:

Søkjarar bør kunne vise til/ dokumentera resultat frå tidlegare arbeid og alle helst frå tilsvarande eller liknande verksemd.

Anna

 • Ungdomskonsulenten deltar i miljøarbeid og aktivitet ved senteret
 • Ein del ettermiddags- og kveldsarbeid ligg til stillinga
 • Den som blir tilsett bør ha sertifikat for personbil

Før oppstart må det leggjast fram tilfredstillande tuberkulinstatus i tråd med forskrift om en tuberkulose kontroll, samt politiattest i tråd med barnevernloven § 6-10, opplæringsloven § 10-9 og barnehageloven § 19.

Stillingsnummer 20/982

Søknadsfrist: 08.06.20.

For mer informasjon, ta kontakt med Ulf Ludvigsen mob 994 44 829,

Vi oppfordrer alle til å søkja elektronisk på websøknad. Dersom du ikkje har moglegheit til dette ta kontakt på telefon 51429800.