Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Skjema

Skule, barnehage og kulturskule

Barnehageplass barnehageåret 2018/2019

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Eksamen - søknad om særskilt tilrettelegging

Fråvær - krav om sletting av gyldig fråvær

Grunnskule - fritak frå vurdering i enkeltfag

Klage - karakterar

Religionsprega aktivitetar i skulen - melding om fritak

Permisjon frå undervisning- søknad

SFO - søknad om redusert foreldrebetaling

Skulebytte - søknad

Skuleskyss - søknad

Søknad om plass - Klepp kulturskule

Bygg, miljø og næring

Vassmålar - avlesing

Vassmålar - montering/demontering (for røyrleggjarar)

Renovasjon -  bestilling/endring/deling av avfallsbeholder  

Byggesak - Pdf-format: Byggesaksblankettar (dibk.no)

Byggesak - Elektronisk: ByggSøk (dibk.no)

Søknad om sanitærabonnement

Ferdigmelding av arbeid på privat VA-anlegg

Krav om seksjonering

Krav om samanslåing av eigedommar

Klarlegging av grense/Grensepåvising

Grensejustering

Deling av eigedom

Arealoverføring

Anleggseigedom

Søknad om leikeplassutstyr

Søknadsskjema for utslepp av oljeholdig avløpsvatn

Sal, skjenking og servering

Salsløyve - søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1

Serveringsløyve - søknad

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukka selskap (ambulerende)

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Skjenkeløyve søknad

Skjenkeløyve - søknad om endra vilkår for eit einskild høve (når søkjar allereie har løyve)

Helse og velferd

Søknad om tenester

Eigenbetaling - opplysningar om inntek

Søknadskjema kommunal bustad

Søknadsskjema terapibasseng

Søknad om parkeringskort

Søknad om parkeringsløyve

Bekymringsmelding til barnevernstenesta

Skjema for oppseiing av kommunal bustad

Søknad om økonomisk sosialhjelp NAV Klepp

Rapportar:

Rapport frå besøksheim

Rapport frå støttekontakt

Tilsynsførarrapport

Timelister:

Støttekontakt - sosialtenesta

Avlastingsheim - sosialtenesta

Timeliste treningskontakt.pdf

Støttekontakt - barneverntenesta

Besøksheim - barnevernstenesta

Tilsynsførar - barneverntenesta

Reiserekning

Søknad om:

å bli støttekontakt

å bli besøksheim 

Søknad om tilskot:

Søknadsskjema for tilskot til frivillige organisasjonar innan helse og velferd

Retningslinjer for tilskot til frivillige organisasjonar innan helse og velferd

 

PDF skjema må skrivas ut og sendas inn pr post eller mail: postmottak@klepp.kommune.no 

Kultur, fritid og bibliotek

Starttilskot

Driftstilskot (elektronisk skjema)

Vedlikehald av idrettsanlegg
 (elektronisk skjema)

Vedlikehald av idr.anl. (gml versjon)

Investeringar i kulturanlegg/Nyanlegg (elektronisk skjema)

Inventar og utstyr

Tilskot eliteidrett

Utstyr og materiale til leikeplass

Avtaledokument med vellag

Spelemidlar

Ledsagerbevis

Ferietilskot