Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Skjema

Skule, barnehage og kulturskule

Barnehageplass barnehageåret 2017/2018

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Eksamen - søknad om særskilt tilrettelegging

Fråvær - krav om sletting av gyldig fråvær

Grunnskule - fritak frå vurdering i enkeltfag

Klage - karakterar

Religionsprega aktivitetar i skulen - melding om fritak

Permisjon frå undervisning- søknad

SFO - søknad om redusert foreldrebetaling

Skulebytte - søknad

Skuleskyss - søknad

Søknad om plass - Klepp kulturskule

Bygg, miljø og næring

Vassmålar - avlesing

Avfallsdunk - endra eller bestilla ny

Byggesak - Pdf-format: Byggesaksblankettar (dibk.no)

Byggesak - Elektronisk: ByggSøk (dibk.no)

Krav om seksjonering

Krav om samanslåing av eigedommar

Klarlegging av grense/Grensepåvising

Grensejustering

Deling av eigedom

Arealoverføring

Anleggseigedom

Søknad om leikeplassutstyr

Helse og velferd

Søknad om tenester

Søknad om kommunal bustad

Søknadsskjema terapibasseng

Søknad om parkeringskort

Bekymringsmelding til barnevernstenesta

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Servering -og/eller skjenkebevilling - søknad

Serveringsbevilling - søknad

Skjenkebevilling - søknad

Søknad om skjenkeløyve, lukka selskap

Søknad om skjenkeløyve, åpent selskap

Søknad om økonomisk sosialhjelp NAV Klepp

Rapporter:

Rapport frå besøksheim

Rapport frå støttekontakt

Tilsynsførarrapport

Timelister:

Støttekontakt - sosialtenesta

Avlastingsheim - sosialtenesta

Treningskontakt - sosialtenesta

Støttekontakt - barneverntenesta

Besøksheim - barnevernstenesta

Tilsynsførar - barneverntenesta

Reiserekning

Søknad om:

å bli støttekontakt

å bli besøksheim  

Søknad om tilskot:

Søknadsskjema for tilskot til frivillige organisasjonar

Retningslinjer for tilskot til frivillige organisasjonar

Desse skjemaene må skrivas ut og sendas inn pr post eller mail: postmottak@klepp.kommune.no 

Kultur, fritid og bibliotek

Starttilskot

Driftstilskot (elektronisk skjema)/
Driftstilskot (gml versjon)

Vedlikehald av idrettsanlegg  (elektronisk skjema)/
Vedlikehald av idr.anl. (gml versjon)

Investeringar i kulturanlegg/Nyanlegg (elektronisk skjema)/
Invest. i kulturanl. (gml versjon)

Inventar og utstyr

Tilskot eliteidrett

Utstyr og materiale til leikeplass

Avtaledokument med vellag

Spelemidlar

Ledsagerbevis

Ferietilskot