Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Skjema

Skule, barnehage og kulturskule

Barnehageplass 

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Eksamen - søknad om særskilt tilrettelegging

Fråvær - krav om sletting av gyldig fråvær

Grunnskule - fritak frå vurdering i enkeltfag

Klage - karakterar

Religionsprega aktivitetar i skulen - melding om fritak

Permisjon frå undervisning- søknad

SFO - søknad om redusert foreldrebetaling

Skulebytte - søknad

Skuleskyss - søknad

Søknad om plass - Klepp kulturskule

Meddommar

Meddommer/lagrettemedlem - kandidat til verv

Bygg, miljø og næring

Vassmålar - avlesing

Vassmålar - montering/demontering (for røyrleggjarar)

Renovasjon -  bestilling/endring/deling av avfallsbeholder  

Byggesak - Pdf-format: Byggesaksblankettar (dibk.no)

Byggesak - Elektronisk: ByggSøk (dibk.no)

Byggesak - Elektroniske skjema

Melding om antatt ulovleg tiltak

 

 

Søknad om sanitærabonnement

Ferdigmelding av arbeid på privat VA-anlegg

Krav om seksjonering

Krav om samanslåing av eigedommar

Klarlegging av grense/Grensepåvising

Grensejustering

Deling av eigedom

Arealoverføring

Anleggseigedom

Søknad om leikeplassutstyr

Søknadsskjema for utslepp av oljeholdig avløpsvatn

Sal, skjenking og servering

Salsløyve - søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1

Serveringsløyve - søknad

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukka selskap (ambulerende)

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Skjenkeløyve søknad

Skjenkeløyve - søknad om endra vilkår for eit einskild høve (når søkjar allereie har løyve)

Helse og velferd

Søknad om tenester

Eigenbetaling - opplysningar om inntek

Søknadskjema kommunal bustad

Søknadsskjema terapibasseng

Søknad om parkeringskort

Søknad om parkeringsløyve

Bekymringsmelding til barnevernstenesta

Skjema for oppseiing av kommunal bustad

Søknad om økonomisk sosialhjelp NAV Klepp - Time

Søknadsskjema for kvalifiseringsprogram

Rapportar:

Rapport frå besøksheim

Rapport frå støttekontakt

Tilsynsførarrapport

Timelister:

Støttekontakt- barnevern

Støttekontakt - psykisk helse og rus, miljøtenesta

Rapport/køyreliste - avlaster i eigen heim

Reiserekning

Avlastingsheim - sosialtenesta

Timeliste treningskontakt.pdf

Besøksheim - barnevernstenesta

Tilsynsførar - barneverntenesta

Reiserekning

Søknad om:

å bli støttekontakt

å bli avlaster 

Søknad om tilskot:

Søknadsskjema for tilskot til frivillige organisasjonar innan helse og velferd

Retningslinjer for tilskot til frivillige organisasjonar innan helse og velferd

 

PDF skjema må skrivas ut og sendas inn pr post eller mail: postmottak@klepp.kommune.no 

Kultur, fritid og bibliotek

Driftstilskot

Vedlikehald idrettsanlegg

Investeringar i nyanlegg

Tilskot til inventar og utstyr

Starttilskot

Kulturstipent

Idrettsstipend 

Spelemidlar

Ledsagerbevis

Ferietilskot

Meldeskjema - Idretts- og kulturprestasjonar