Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Skjema

Skule, barnehage og kulturskule

Barnehageplass barnehageåret 2018/2019

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Eksamen - søknad om særskilt tilrettelegging

Fråvær - krav om sletting av gyldig fråvær

Grunnskule - fritak frå vurdering i enkeltfag

Klage - karakterar

Religionsprega aktivitetar i skulen - melding om fritak

Permisjon frå undervisning- søknad

SFO - søknad om redusert foreldrebetaling

Skulebytte - søknad

Skuleskyss - søknad

Søknad om plass - Klepp kulturskule

Bygg, miljø og næring

Vassmålar - avlesing

Vassmålar - montering/demontering (for røyrleggjarar)

Avfallsdunk - endra eller bestilla ny

Byggesak - Pdf-format: Byggesaksblankettar (dibk.no)

Byggesak - Elektronisk: ByggSøk (dibk.no)

Krav om seksjonering

Krav om samanslåing av eigedommar

Klarlegging av grense/Grensepåvising

Grensejustering

Deling av eigedom

Arealoverføring

Anleggseigedom

Søknad om leikeplassutstyr

Søknadsskjema for utslepp av oljeholdig avløpsvatn

Helse og velferd

Søknad om tenester

Søknad om kommunal bustad

Søknadsskjema terapibasseng

Søknad om parkeringskort

Bekymringsmelding til barnevernstenesta

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Servering -og/eller skjenkebevilling - søknad

Serveringsbevilling - søknad

Skjenkebevilling - søknad

Skjema for oppseiing av kommunal bustad

Søknad om skjenkeløyve, lukka selskap

Søknad om skjenkeløyve, åpent selskap

Søknad om økonomisk sosialhjelp NAV Klepp

Rapporter:

Rapport frå besøksheim

Rapport frå støttekontakt

Tilsynsførarrapport

Timelister:

Støttekontakt - sosialtenesta

Avlastingsheim - sosialtenesta

Treningskontakt - sosialtenesta

Støttekontakt - barneverntenesta

Besøksheim - barnevernstenesta

Tilsynsførar - barneverntenesta

Reiserekning

Søknad om:

å bli støttekontakt

å bli besøksheim  

Søknad om tilskot:

Søknadsskjema for tilskot til frivillige organisasjonar

Retningslinjer for tilskot til frivillige organisasjonar

Desse skjemaene må skrivas ut og sendas inn pr post eller mail: postmottak@klepp.kommune.no 

Kultur, fritid og bibliotek

Starttilskot

Driftstilskot (elektronisk skjema)/
Driftstilskot (gml versjon)

Vedlikehald av idrettsanlegg  (elektronisk skjema)/
Vedlikehald av idr.anl. (gml versjon)

Investeringar i kulturanlegg/Nyanlegg (elektronisk skjema)/
Invest. i kulturanl. (gml versjon)

Inventar og utstyr

Tilskot eliteidrett

Utstyr og materiale til leikeplass

Avtaledokument med vellag

Spelemidlar

Ledsagerbevis

Ferietilskot