Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Radonmåling

Klepp kommune har avtale med Radonassistanse AS om reduserte prisar for radonmålingar til kommunen sine innbyggjarar (375 kr for målepakke til 2 rom).

Dersom ein vil måla radonnivået tilrår Statens Strålevern at dette skjer i vinterhalvåret mellom oktober og midten av april.

Det er enkelt å måla radon. Om radonverdiane skulle vere for høge, finns effektive tiltak for å redusera dei. Strålevernforskrifta set krav til radonmåling i utleigebustader. 

Bestillingsinformasjon og meir informasjon ligg på sida Miljøretta helsevern