Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Pris for arbeid mot vald i nære relasjonar

Konsultasjonsteama mot vald og seksuelle overgrep i Rogaland og Hordaland er tildelt Justis- og Beredskapsdepartementet sin samarbeids- og samordningspris for arbeid mot vald i nære relasjonar.

«For femte år på rad deler Justis- og beredskapsdepartementet ut en pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Prisen på 250 000 kroner tildeles «gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner». Prisen ble delt ut på konferansen om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner i Trondheim 7. desember 2016. Denne konferansen arrangeres hvert år, i år i samarbeid med RVTS Midt.

Hensikten med prisen er å sette fokus på og inspirere til gode samarbeidsmodeller i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Prismidlene skal benyttes til å styrke samarbeidstiltaket som mottar prisen.

Tidligere prisvinnere er:

• 2012: Drammen kommune for prosjektet «Vold i nære relasjoner – æresrelatert vold i Drammen» og Stovner politistasjon og Vestfold politidistrikt for arbeidet med risikovurderingsverktøyet Spousal Assault Risk Assessment (SARA).
• 2013: Incestsenteret i Vestfold for sitt mangeårige bidrag til arbeidet mot incest og samarbeidet som er inngått med kommuner og skoler i Vestfold for å nå ut til skoleelever og foreldre med undervisning om incest og seksuelle overgrep og Øst-Finnmark politidistrikt og familievolds-koordinator Lilja Skljarova Hansen for kampanjen «Leker med ilden»
• 2014: Kommunene Fet, Sørum og Aurskog-Høland for interkommunalt samarbeid og handlingsplan mot vold i nære relasjoner og Birkenes kommune for sitt arbeid med en bredt forankret handlingsplan for perioden 2014-2017 og en veileder for arbeidet mot vold i nære relasjoner.
• 2015: Stjørdal kommune for arbeidet med en konkret, lett operasjonaliserbar og helhetlig handlingsplan mot vold i nære relasjoner, i samarbeid med blant annet politiet.

Det har i 2016 kommet ti innspill på ni ulike kandidater. I år går prisen til konsultasjonsteamene i region vest. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Vest (RVTS Vest) har siden 2006 samarbeidet med de fleste kommunene i Rogaland og Hordaland om å etablere tverretatlige konsultasjonsteam om vold og overgrep mot barn. Til nå er det etablert 32 slike team på kommunalt nivå i Rogaland og Hordaland. Konsultasjonsteamene er et lavterskeltilbud som har som mandat å tilby anonyme drøftinger av konsultativ og rådgivende art til offentlige tjenester og privatpersoner som har bekymring om vold/overgrep mot barn og unge.

Begrunnelsen for tildelingen er at disse tverretatlige konsultasjonsteamene representerer gode, virksomme og varige lavterskeltilbud som er lokalt forankret og som har som hovedmålsetting å forebygge, bekjempe og gi faglig veiledning i saker som omhandler vold og seksuelle overgrep. Konsultasjonsteamenes virksomhet i kommunene bidrar til økt avdekking av vold og overgrep og sprer kunnskap om vold og overgrep. Konsultasjonsteamenes arbeid er et viktig tilskudd i det lokale arbeidet mot vold i nære relasjoner. Dette kommer godt fram i mange kommunale handlingsplaner mot vold.

Regjeringen har, sist i opptrappingsplan mot vold og overgrep (Prop. 12 S (2016–2017)), understreket behovet for etableringen av konsultasjonsteam eller tilsvarende samarbeidsformer i arbeidet mot vold og overgrep. I region vest er det gjort et stort stykke arbeid for å få dette til, og er et eksempel til etterfølgelse. Departementet vil også trekke fram RVTS Vest sin viktige rolle i etableringen av de 32 teamene. Dette er midt i kjernen av RVTSene sitt oppdrag med undervisning, veiledning, informasjon og nettverksarbeid.

Prisen består av et diplom signert av Justis- og beredskapsministeren og 250 000 kroner, som vil bli overført til prisvinneren sin konto. Prisen deles ut av statssekretær Gjermund Hagesæter.»