Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Klima- og miljøplan

Offentleg ettersyn

Formannskapet i Klepp vedtok i møte 27.05.2019 (sak 27/19) å leggja forslag til Klima- og miljøplan ut til offentleg ettersyn.

Møtebok frå formannskapet

Forslag Klima- og miljøplan

Planen tek i første rekke for seg tema innan klimaproblematikken, men også andre miljørelaterte tema er omtalte i planen. Det er lagt vekt på at planen skal vere kortfatta og lettlest.

Planen er laga som ein temaplan, der hovudinnhaldet er tenkt innarbeidd i kommuneplanen sin samfunnsdel ved neste revisjon.

Kommunen ønskjer innspel og kommentarar til planforslaget velkommen! 

Høyringsfrist er 05.07.2019.

Merknader til planen kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no.