Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Varsel om oppstart planarbeid

Plan ID 6300 Detaljreguleringsplan for del av gnr. 17 bnr. 5, Tu, Klepp kommune

 

Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging som vist i kommuneplanen for Klepp.

Planområdet er på ca. 11 daa.

Klepp kommune har som ansvarlig planmyndighet vurdert at planarbeidet ikke kommer inn under

FOR-2014-12-19-1726: Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.

Planavgrensing og full varslingstekst finner du her

 
Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Samtidig varsles det i henhold til pbl § 17-4 at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen vil gjelde mellom klepp kommune og grunneier og vil regulere forhold omkring utbyggingen av området.


Innspill til planarbeidet merkes med PlanID 6300 og sendes innen 28.08.2015 til

Klepp Prosjektering AS, Orstadvegen 112, 4353 Klepp st.

eller på e-post til:  trine@klepp-prosjektering.no

med kopi til: postmottak@klepp.kommune.no,

eller Klepp kommune, Postboks 25, 4358 Kleppe