Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Tuftevegen-Orstadbakken

Varsel om oppstart av detaljregulering

 

Området gjeld eigendomane : gnr. 9 bnr. 124,gnr. 9 bnr. 116, gnr. 9 bnr. 117, gnr. 9 bnr. 118, gnr. 9 bnr. 497, gnr. 9 bnr. 21, gnr. 9 bnr. 113, gnr. 9 bnr. 374.

I medhald av plan- og bygningslova §12-8 vert det herved varsla om at planarbeid vert sett i gang i vist planområde.

Innanfor plangrensa skal det leggjast til rette for ei meir konsentrert bustad utnytting.

Kartutsnitt med planavgrensing

Planarbeidet vil medføre endring av nåverande reguleringsplan med omsyn til bygningshøyder, grad av utnytting, trafikkforhold og tekniske anlegg med meir.

Eventuelle merknader kan rettast til ARC Arkitektur as
innan 12. August 2013.
Til: Hulda Garborgsveg 2, 4340 BRYNE. info@arc.no.