Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

PlanId 8210 Sele

Reguleringsplan for fritidsbustadfelt på Sele - PlanId 8210

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Klepp kommunestyre i møte den 20.06.16, sak
28/16 vedteke detaljreguleringsplan for ”PlanID 8210-Reguleringsplan (detalj) - Fritidsbustadfelt
- Sele sør” med tilhøyrande planomtale og planbestemmelsar.
Melding om vedtaket er kunngjort i Jærbladet den 01.07.16.

Alledokumenta i saka vil du finne i:
Møtekaldender under politkk og innsyn og i Smartkommune
eller ved å klikke på lenkene under:

Særutskrift av møtebok - kommunestyre 20.6.2016
Plankart
Planbestemmelsar
Planomtale